Välj en sida

Frågor & svar om föräldrars rättigheter och skyldigheter

Får jag som mamma besöka min son i skolan?

Hej och tack för din fråga!
De flesta skolor ställer sig positiva till att föräldrarna är nyfikna och intresserade av sina barns utveckling i skolan. Min rekommendation är att du kontaktar din sons lärare för att komma överens om en dag där du kan vara med på skolan. Detta brukar oftast inte vara några problem.

Lycka till!
Vänligen
Janette Borg
www.jarlajuristbyra.se

Varför får jag inte vara med på elevvårdskonferens?

Hej!
Och tack för din fråga!

I nya skollagen som trädde i kraft 1 juli 2011 togs benämningen elevvård bort ur skolförfattningarna. Istället infördes elevhälsan som omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det är skolläkare och skolsköterska som står för det medicinska, dvs den tidigare skolhälsovården. Eleverna ska dessutom ha tillgång till psykolog och kurator, och det ska finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens så att eleverna får den hjälp de behöver.

I propositionen till skollagen anges: ” Elevhälsans fokus ska inte vara hälso- eller sjukvårdande insatser i snäv bemärkelse utan förebyggande och hälsofrämjande insatser i ett bredare perspektiv, även om det också ska vara möjligt för eleverna att få hjälp med enklare sjukvårdsinsatser.”

Man vill alltså få ihop alla kompetenser som kan bidra till att eleverna är friska i kropp & själ och som kan hjälpa till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa till en verksamhet. Det underlättar så att t.ex. skolpsykolog och kurator lättare kan bli delaktiga i värdegrundsarbetet och eventuella antimobbingprogram. De kan kanske också varna för inslag som är svårhanterliga för pedagogen eller som kan vara känsligt pga en enskild elevs situation eller erfarenheter.

Så kort och gott som svar på din fråga så brukar elevhälsan bestå av ”skolfolk” dvs rektorn, skolsköterska, kurator, skolpsykolog, specialpedagog och ibland även lärare. I detta forum är alltså inte elever eller vårdnadshavare med.

 

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen
Janette Borg

www.jarlajuristbyra.se

 

Varför kan man inte anmäla sexuellt ofredande till BEO, barn- och elevombudsmannen?

Det är Diskrimineringsombudsmannen (DO) som utreder anmälningar som handlar om trakasserier och diskriminering, där ingår sexuella trakasserier. BEO har bara mandat att utreda det som kallas kränkande behandling. I skollagens mening är det ”ett uppträdande som kränker en elevs värdighet utan att vara diskriminering”.

DO utreder inte anmälningar i samma utsträckning som BEO och de har inte heller samma möjligheter som BEO har till sanktioner mot en huvudman som inte lever upp till bestämmelserna om diskriminering i skolan. Detta kan innebära att elever riskerar att inte få upprättelse eller hamna mellan stolarna.

Ett exempel som tydliggör gränsdragningen mellan myndigheterna; Du går över skolgården på väg till nästa lektion i ett annat hus. När du passerar halva vägen ropar någon ”hora” bakom din rygg. Du vänder dig om och ser ett gäng med killar som skrattar åt dig. Du vänder dig igen och fortsätter gå när någon ur gänget ropar ”Fy fan vad du är tjock”. Kommentarerna är självklart inte isolerade från varandra. Båda kommentarerna gör väldigt ont. Men om du skulle anmäla, skulle två myndigheter utreda händelsen. DO skulle anmäla det som kännetecknar sexuella trakasserier och BEO skulle utreda den andra kränkningen.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen
Janette Borg
http://www.jarlajuristbyra.se/

 

Vem har ansvaret för de elever som är s.k. hemmasittare?

Det finns tyvärr många elever som av olika anledningar vägrar gå till skolan trots att det råder skolplikt. Dessa elever blir så kallat hemmasittare. Det är aldrig en acceptabel lösning att en elev med skolplikt blir hemma en längre tid. Det är myndigheternas, skolans och socialtjänstens ansvar att hjälpa till i dessa fall!

Det är av yttersta vikt att skolan och socialtjänsten för en god dialog med varandra för att få en samlad bild av ett barns behov av stöd och omsorg. Skolan, socialtjänsten och hälso- och sjukvården är skyldiga att samverka kring barn som far illa eller riskerar att fara illa enligt 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen, 29 kap. 13 § skollagen och 5 kap. 8 § hälso- och sjukvårdslagen. Myndigheter har även en allmän skyldighet att samverka enligt 6 § förvaltningslagen. Bestämmelsen innebär att myndigheterna ska hjälpa varandra inom ramen för de egna verksamheterna.

Enligt skollagen gäller att för elever som på grund av sjukdom eller liknande skäl inte kan delta i vanligt skolarbete under längre tid, men som inte vårdas på sjukhus eller en institution som är knuten till ett sjukhus, ska särskild undervisning anordnas i hemmet eller på annan lämplig plats. Sådan undervisning ska så långt det är möjligt motsvara den undervisning som eleven inte kan delta i. Det gäller elever i grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.

Skolan har ett långtgående ansvar för att ge elever stöd så att de uppnår kunskapskraven. Om skolan bedömer att andra stödinsatser inte är nog för att hjälpa eleven kan rektor som sista utväg ta beslut om att anpassa studiegången. Anpassad studiegång innebär att skolan frångår timplanen för en elev, till exempel genom att ta bort ämnen. Anpassad studiegång är en sista utväg för att få till en fungerande skolgång för elever där andra stödinsatser inte fungerat.

Utbildningen ska vara likvärdig med den ordinarie

Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning inom skolan. Eleven och vårdnadshavaren måste få information om vad ett beslut om anpassad studiegång kan innebära för elevens möjligheter att studera vidare. Skolan ska också ge eleven och vårdnadshavaren möjlighet att ge synpunkter och dessa ska beaktas i bedömningen.

I ett par fall har Skolväsendets överklagandenämnd riktat stark kritik mot skolor i deras beslut om anpassad studiegång. I ärendet (2012-12-20, dnr 2012:499) ansåg Skolväsendets överklagandenämnd att beslutet om anpassad studiegång hade grundats på felaktigt sätt eftersom ingen utredning hade gjorts och inga andra särskilda stödåtgärder hade prövats innan beslutet om anpassad studiegång fattats. Rektorns beslut grundade sig på att en elev störde arbetsron för honom själv och att andra elever påverkades av elevens uppträdande. Beslutet om anpassad studiegång grundades på andra elevers trygghet och studiero vilket är felaktigt eftersom ett beslut om anpassad studiegång ska grundas på skollagens stödbestämmelser och inte på bestämmelserna om disciplinära åtgärder i 5 kap.

Vem ansvarar för vad?

Skolan ansvarar för elevens utbildning. Socialtjänsten ansvarar för att utreda sociala missförhållanden och erbjuda insatser för att åtgärda dem. Barn- och ungdomshabiliteringens verksamhet riktar sig till barn och ungdomar med medfödda eller tidigt förvärvade funktionsnedsättningar på neurologisk grund. Barn- och ungdomspsykiatrin är en specialistverksamhet inom sjukvården för barn och ungdomar som mår dåligt psykiskt. Utifrån sina ansvarsområden behöver aktörerna samverka på bästa möjliga sätt för att arbeta med barnet utifrån ett helhetsperspektiv.

Anmälningsplikt vid misstanke om oro

Enligt 29 kap. 13 § skollagen (2010:800) finns bestämmelser om skyldigheten att göra orosanmälan till socialtjänsten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen. Av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen framgår att myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om vi i vår verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för att barn och unga som far illa får stöd och skydd. För att socialtjänsten ska kunna ta detta ansvar har skolans personal ålagts en anmälningsskyldighet och uppgiftsskyldighet som bryter sekretessen (10 kap. 28 § offentlighet- och sekretesslagen). Bestämmelsen bryter även den tystnadsplikt som enligt 29 kap. 14 § skollagen gäller för dem som är verksamma inom fristående skolor.

Vid hög frånvaro – anmälan till socialtjänsten?

Det finns ingen bestämmelse i skollagen som reglerar kravet på att skolan ska göra en orosanmälan till socialtjänsten om en elev har hög skolfrånvaro. Däremot finns beslut från JO där man anger att i de fall en elev inte dyker upp till skolstarten och skolan inte heller får kontakt med elevens vårdnadshavare utgör detta en omständighet som bör anmälas till socialnämnden (JO-beslut 3490-2000).  Det finns många skolor som gör bedömningen att elever med hög frånvaro utgör en omständighet som ska anmälas till socialnämnden och att skolan tillsammans med socialtjänsten därmed får ett samlat grepp om eleven för att därefter förmå att få eleven till skolan igen.

Grundläggande för en orosanmälan är ju att det ska finnas en misstanke om att barnet far illa. Att skolan slentrianmässigt slänger iväg en orosanmälan över en elev titt som tätt utan att det föreligger misstanke att barnet far illa kan mest skapa oro hos familjen det berör. Kanske bör skolorna fundera både en eller två gånger innan de gör en socialtjänstanmälan där det inte föreligger misstanke att barnet far illa utan där det ”endast” är en elev som är hemmasittare. Det är viktigt att skolan gör en individuell bedömning i det enskilda fallet för att ta ställning till om det föreligger misstanke om att ett barn riskerar att fara illa eller inte. En elev har rätt att gå i skolan och vi vuxna får aldrig släppa taget eftersom det finns ett barnrättsperspektiv att ta hänsyn till, dvs barnets rätt till utbildning. Det här är mycket komplext för all inblandade och situationerna i familjer med barn som är hemmasittare varierar så klart i stor grad. Inlägget är skrivet utifrån ett allmänt synsätt och tar inte ställning till enskilda fall. Har ni frågor eller funderingar kring skolans ansvar för elever som är hemmasittare är ni välkomna att kontakta oss!

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänligen
Janette Borg

www.jarlajuristbyra.se

Fråga juristen.

Detta är en tjänst som vi tillhandahåller samarbete med JARLA Juristbyrå.

Här kan vi erbjuda korta svar på frågor angående skoljuridik och socialrätt.

Du kan ställa din fråga vi formuläret nedan.
Svaren kommer att publiceras på denna sida.
Namn på personer, skolor eller kommuner kommer inte publiceras.

 

Fråga juristen

10 + 7 =

JARLA Juristbyrå är en humanjuridisk byrå som är specialiserad på skoljuridik och socialrätt.

JARLA Juristbyrå

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng