Välj en sida

Till
Kulturdepartementet
ku.remissvar@regeringskansliet.se

 

Yttrande över
Läsdelegationens betänkande Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)
(Ku2018/01470/KO)

Föräldraalliansen Sverige har getts möjlighet att lämna synpunkter på delegationens betänkande.
Vi delar i allt väsentligt delegationens förslag och synpunkter och vill i övrigt framföra följande:

Inledning
Föräldraalliansen Sveriges utgångspunkt är att varje barn, oavsett bakgrund och förutsättningar, ska ges bästa möjliga stöd för att utvecklas till välutbildade, ansvarskännande vuxna är en förutsättning för ett väl fungerande framtida samhälle.

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform och inom fritidshemmet ska vara likvärdig, oavsett var i landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen.

En likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar och behov.

Det finns också olika vägar att nå målet. Skolan har ett särskilt ansvar för de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla.

En utvecklad läsförståelse är viktig basfaktor i utbildning och utveckling. Läslust och en positiv attityd till läsning främjar barnens språkutveckling. Läsförmåga är också en förutsättning för att kunna finna nöje och rekreation i fritidsläsning.

Vi menar därför att det är angeläget alla barn och ungdomar ges likvärdiga förutsättningar för en fullgod läsförmåga och lustfyllda läsupplevelser.

Föräldrar och familj är viktiga för att främja läsning och stimulera barns och ungas intresse för läsning och litteratur. Det är därför angeläget att förskola, skola och fritidshem samverkar med föräldrar/vårdnadshavare kring dessa frågor.

Som föräldraorganisation stöder vi att mer resurser satsas på barn och ungas läsande och samverkar gärna med andra institutioner för att främja en positiv utveckling genom inspiration, opinionsbildning, utbildning och information.

 

3.6 Förslag och bedömningar gällande små barns språkutveckling
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget och vill påpeka vikten av och möjligheten till samverkan med barnet familj.

 

 

5.8 Förslag gällande skolbibliotek och läsning
Föräldraalliansen Sverige stöder i huvudsak förslaget och vill framföra följande:

  • Att biblioteket är ett centrum för både nyfikenhet, läslust, faktasökande och möjlighet till råd för elever.
  • Att skolbibliotek ska vara tillgänglig för elever så väl som lärare under i princip hela skoldagen så elever kan droppa in för att söka fakta för något projekt eller temaarbete eller för att hitta en tyst hörna för att läsa i.
  • Att det finns utbildade bibliotekarier att tillgå regelbundet för alla kommunala förskolor och skolor. Antingen i skolan eller så pass nära att skolbibliotekarierna kontinuerligt kan träffa barn i förskolan och skolan för att stödja och stimulera till läsandet.
  • Att bibliotek och skola har ett nära samarbete när det gäller läsutveckling.
  • Att huvudmän prioriterar samarbete mellan lärare och bibliotekarier kring läsinlärningen. Detta gäller såväl förskola, skola samt fritidshem/klubb.
  • Att statliga pengar som skall komma skolbibliotek tillhanda skall vara öronmärkta så de inte faller i något stort hål.

 

6.6 Förslag och bedömningar gällande fritidshem
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget och vill peka på möjligheterna med fritidshemmens friare form som kan stimulera till fritidsläsning och läsning på andra medier.
Det viktigt att beakta alla barns olika förutsättningar och behov samt vikten av samverkan med föräldrarna.

7.4 Förslag och bedömning gällande läsning på lov
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget och deltar gärna i arbetet.

8.7 Förslag och bedömning gällande bibliotek och läsfrämjande
Föräldraalliansen Sverige stöder förslaget

10.5 Förslag gällande samverkan kring barns och ungas läsning
Föräldraalliansen Sverige ställer oss bakom förslaget.

Förbundet driver frågan om samverkan mellan skola, elever, föräldrar och de av samhällets institutioner som främjar utbildning för barn och unga.
Frågan om barns och ungas läsning lämpar sig väl att samverka kring.
Föräldraalliansen Sverige deltar gärna i Läsrådet.

Stockholm 2018-10-31

För Föräldraalliansen Sverige
Jennie Gehlin, ordförande

 

Svaret har beretts av
Anneli Nuanes
Peter Hallin

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.
Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

www.foraldraalliansen.nu

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng