Välj en sida

Aktuellt – arkiv

Försämrat resultat i PISA 2022

PISA 2022 visar att elever i Sverige har försämrat sina resultat i både matematik och läsförståelse, men däremot inte i naturvetenskap jämfört med PISA 2018. Trots en försämring av de svenska resultaten ligger Sverige fortsatt över genomsnitten i OECD i alla tre ämnesområden. Detta beror till stor del på att flertalet OECD-länder också försämrat sina resultat i matematik och läsförståelse.

De svenska resultaten i matematik och läsförståelse är nu tillbaka på samma nivåer som 2012, då Sverige uppnådde sina hittills sämsta resultat i dessa ämnesområden. I naturvetenskap ligger Sverige kvar på samma nivå som PISA 2018.

PISA är en internationell studie som undersöker 15-åringars kunskaper inom läsförståelse, matematik och naturvetenskap. I studien deltar både OECD-länder och icke OECD-länder. PISA står för Programme for International StudentAssessment.

Läs mer på Skolverket

Ny rapport visar: Nästan alla kulturskolor måste dra ner nästa år

Inflation och neddragningar av budgeten gör att nästan alla kulturskolor i landet måste spara nästa år. Det visar en enkät från medlemsorganisationen Kulturskolerådet som SVT tagit del av.

– När 90 procent ska spara eller inte får mer pengar än förra året blir det konsekvenser för barn och unga och det blir inte likvärdigt över hela landet, säger Magnus Ekwall, styrelseordförande i Kulturskolerådet.

Läd mer på SVT Nyheter

Barn med allergi särbehandlas i förskolor och skolor

Både barn med allergier och föräldrar till barn med allergier tycker det är ett problem att barnen ofta särbehandlas i sin skola eller förskola. Det visar två intervjustudier från ett nyligen avslutat projekt från Centrum för arbets- och miljömedicin (CAMM). Både barn och föräldrar tycker också att skol- och förskolepersonal behöver mer kunskap om allergier och större förståelse för barnens behov.

Läs mer på Folkhälsoguiden

Tror ni på fullaste allvar att ordningsbetyg har effekt?

KRÖNIKA Maria Wiman om att KD vill införa ordningsbetyg: ”Som att ett litet sketet betyg skulle få den som redan misslyckats överallt att lyckas”.

Christian Carlsson, riksdagsledamot och ordförande för Kristdemokraterna i Stockholm, är mer än lovligt nöjd! Förra veckan beslutades det nämligen under partiets riksting att man tar ställning för införandet av ordningsbetyg i skolan. På X (eller Twitter som vi bakåtsträvare säger) förklarar Carlsson, saligt att varje barn har rätt att känna trygghet i skolan.

Låt oss ta en paus så att jag kan få utlopp för mitt pågående nervsammanbrott.

Läs mer i Vi Lärare

Zelda med NPF: ”Jag har inte fått något betyg alls”

Föräldranätverket Rätten till utbildning har samkört SCBs skolstatistik med Socialstyrelsens patientregister för att se hur elever med Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som autism och adhd, klarar skolan.

Underlaget är, närmare 120 000 elever, alla elever som gick ur årskurs nio 2022, utom dom som har en intellektuell funktionsnedsättning. En tredjedel av eleverna med NPF klarar inte grundskolan så de får behörighet till Gymnasiet.

Läs mer Sveriges Radio

Skolor behöver stöd för att ge stöd

65 000 elever har i dag åtgärdsprogram. Färre får det stöd de har laglig rätt till. Hur får skolor stöd när det inte fungerar? Och hur hamnade vi här?

Elever som inte når skolans kunskapskriterier kan erbjudas stöd inom den ordinarie undervisningen genom extra anpassningar. Om dessa anpassningar inte är tillräckliga kan skolan utföra en utredning för att identifiera behovet av ytterligare stöd. I sådana situationer är det skolans ansvar att upprätta ett åtgärdsprogram, efter rektorsbeslut.

Läs mer i Vi Lärare/Specialpedagogik

Tuffare tag och mer föräldraansvar – så ska skolan bli tryggare

Tuffare tag och mer föräldraansvar är viktiga punkter i direktiven till utredning om studiero och trygghet i skolan.

Skolan ska även få större möjligheter att flytta och stänga av elever. Man vill även att rektorns ansvar för att upprätthålla studiero och trygghet ska skrivas in i skollagen.

För eleverna ska konsekvenserna av ett visst beteende vara tydligt, därför ska en konsekvenstrappa finnas i skolornas ordningsregler, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer på Sverige Radio

Läs mer och hämta kommittédirektivet på regeringen.se

Var tionde barn i skolan känner sig ofta eller alltid ensam enligt Friends Novus-undersökning

Friends Novus-undersökning Stöd och skydd (SOS) mot mobbning visar att barn i störst behov av stöd vid ensamhet och psykiska besvär inte upplever att det finns tillräckligt bra stöd att få. Var tionde barn känner sig ofta eller alltid ensamma. Gemensamt för alla i undersökningen är att de inte vill lämnas ensamma med sina upplevelser vid ensamhet och psykiska besvär. Det är särskilt allvarligt eftersom stöd hjälper.

Läs pressmeddelande från Friends

Larmet: Krympta skolbudgetar slår hårt mot musiken

Söndertorkade gitarrer, trasiga strängar, tejpade gitarrställ och obrukbara hörlurar. Skolornas besparingar gör att musiklärare får det ännu tuffare att klara det löpande underhållet av sina instrument.
– Jag har tagit med både piano och trummor hemifrån för att undervisningen ska kunna fungera, säger musikläraren Carolina DiMaria.

Läs mer i ämnesläraren

Skolinspektionen: Ny lag för friskoleköp behövs

Skolinspektionen vänder sig till regeringen och föreslår skärpta bestämmelser i samband med uppköp av friskolor.

– Det skulle ge ett bättre skydd för eleverna, säger myndighetens generaldirektör Helén Ängmo.
Med dagens lagstiftning kan ett friskoleföretag säljas helt eller delvis utan att den nya ägaren behöver ansöka om nytt tillstånd. ”Detta är inte tillfredsställande”, skriver Skolinspektionen i en hemställan – en formell begäran – till regeringen.

Läs mer i Aftonbladet

Granskning av skolors hantering av kontroversiella frågor i undervisningen ledde till åtgärder

Skolinspektionen publicerade 2022 en granskning av hur 30 skolor arbetade med kontroversiella frågor i undervisningen. I en uppföljning redovisar nu många av skolorna en rad åtgärder för att ta upp och hantera kontroversiella frågor bättre.

Granskningen gällde hur kontroversiella frågor hanterades i undervisningen i ämnena biologi och samhällskunskap i årskurs 8 och 9. Att lyfta och hantera kontroversiella frågor är viktigt för att utveckla elevernas demokratiska kompetens.

En uppföljning visar att granskningen har haft effekt. Flera skolor redovisar åtgärder för att utveckla och förbättra hur de lyfter och hanterar kontroversiella frågor i sin undervisning.

Läs mer, hämta rapporten på Skolinspektionen

Förskollärarna om slopat krav på digitala verktyg: ”Okunnigt”

Skolminister Lotta Edholms (L) besked om att begränsa användningen av skärmar i förskolan får kritik på bred front.
– Barns möte med digitalisering är allt annat än skärmtid och stillasittande, säger Linda Eriksson Båge, förstelärare i förskolan.

Pressade arbetsvillkor och bristen på fortbildning av personalen är det grundläggande problemet i förskolan, inte förekomsten av digitala verktyg, anser Angelika Ivarsson, förskollärare på Torsgårdens förskola i Svenljunga kommun. Förskolan kan undervisa om den digitala tekniken på ett sätt som många hem inte har möjlighet att göra, framhåller hon.

Läs mer i Förskolan

116 miljarder i överskott – ändå sparar kommuner på skolan

Kommunerna planerar just nu stora nedskärningar på skolan. Men det finns pengar – totalt 116 miljarder kronor. Så mycket har kommunerna tjänat in de senaste tre åren.
Nu uppmanar finansminister Elisabeth Svantesson kommunerna att använda pengarna.
– Det är ju helgalet att kommuner som många år gått med plus ändå ska spara på skolan, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande Sveriges Lärare.

Läs mer i Vi Lärare

Så mycket av budgeten går till skolan – punkt för punkt

Kommunerna får 5,1 miljarder kronor extra till skola och förskola på grund av den ekonomiska krisen de närmaste tre åren.
Under 2024 är den summan 2,12 miljarder kronor.
Här är nyheterna i regeringens budgetproposition.
Förstärkningen av de så kallade generella statsbidragen till kommunerna är den största ökningen i budgetpropositionen

Läs mer i Vi Lärare

Stark kritik stoppar konsulterna i Kalix

Sju anmälningar till Skolinspektionen och stark kritik från professionen – nu stoppar Kalix kommun metoden som sägs ha vänt Storvretaskola i Botkyrka från kaos till ordning, något som Skolledaren berättat om tidigare.

2019 hotade Skolinspektionen att tvångsomhänderta Storvreta i Botkyrka kommun. Situationen på skolan hade blivit ohållbar. Utåtagerande elever hade tagit över makten på skolan medan lärarna och ledningen kapitulerade.

Susanne Norman och Lillemor Bergqvist fick uppdraget att försöka vända vinden och ett drygt halvår senare fick skolan klartecken från Skolinspektionen. De båda gav ut boken ”Det finns inga omöjliga skolor – Att vända en skola från kaos till framgång”.

Läs mer i Skolledaren

”Skyll inte ifrån dig när det är ditt fel, Edholm”

Svensk skola är i en akut kris, nu är det dags för regeringen och Lotta Edholm att sluta lägga över ansvaret på kommunerna.

Staten måste skjuta till pengar för att stoppa de nedskärningar som skapar en enorm oro bland lärare – och får förödande konsekvenser för barn och elever, skriver Åsa Fahlén och Johanna Jaara Åstrand från Sveriges lärare.
Läs mer på Expressen Debatt

AI i skolan – risker och möjligheter

AI och dess påverkan på skolan är ett aktuellt ämne. Skolverket har ett antal rekommendationer på området och erbjuder stöd på olika sätt till huvudmän, rektorer och lärare.

Chatbottar och AI är ett nytt fenomen i samhället och i skolan. Genom AI-teknologi är det möjligt att exempelvis få hjälp med att skriva och bearbeta texter av hög kvalitet. Det gör det svårare för lärare att upptäcka om eleven använt en chattbot för att producera en text eller ett svar.

Läs mer på Skolverket

”Alla elever kan inte nå skolans kunskapskrav”

Alla har inte samma förutsättningar att klara kunskaps­kraven/betygs­kriterierna i den grundskola som i dag utformats. Läroplanen behöver anpassas, skriver flera debattörer.
Den svenska skoldebatten belyser skilda perspektiv och problem; alltifrån ägandeform till brist på läromedel, brist på tidiga stödinsatser, behov av fler behöriga lärare, elevers olika socio­ekonomiska bakgrund, den höga andel av alla elever som inte är behöriga till gymnasie­studier, risk för elever att lockas in i kriminell verksamhet, och att kvaliteten på utbildningen varierar beroende på var eleven bor.

Läs mer på SvD Debatt

Vabba eller jobba? Regeringen vill ha nya råd kring smitta i förskola

Ska barnen vara hemma från förskolan om de är lite snuviga? Råden i dag är otydliga och godtyckliga, menar socialministern Jakob Forssmed som vill se nya råd.

– En viktig del av Folkhälsomyndighetens uppdrag blir att sprida den här kunskapen, så vi får mindre av egenhändigt ihopsnickrade policys på förskolorna och mer av en gemensam hållning, säger socialminister Jakob Forssmed (KD) till DN.
Läs mer i Expressen

Rapportsläpp: Back2School 2023

Unga har dystrare syn på livet just nu och varannan använder AI för att fuska i skolarbete.

Sedan 2015 har andelen unga som upplever livet som tråkigare, mindre meningsfullt och mer otryggt ökat. Samtidigt oroar man sig för ekonomin och många unga har bara råd med det allra nödvändigaste. Under året har generativ AI slagit igenom, 75 procent av unga har använt det. Av de som använt AI i skolan anger 55 procent att de använt AI till en skoluppgift på ett sätt de tror inte var tillåtet. Det visar en ny rapport från Ungdomsbarometern som har tagit tempen på Sveriges unga (15-24år) inför tillbakagång till skola och arbete.

Läs mer – hämta rapporten

Ny rapport: Hälften använder AI för att fuska

Många unga använder AI för att fuska i skolan, enligt en ny rapport. Men gränserna är otydliga.

– För en del ungdomar är det inte självklart att det här är fusk, säger Ulrik Hoffman, vd för Ungdomsbarometern.

Undersökningsföretaget har i rapporten ”Back to school” tittat generellt på 15–24-åringars inställning till den kommande hösten såväl inom skolområdet som det allmänna måendet. Även AI-området tas upp i rapporten. Av de drygt 1 000 svarande säger 54 procent att de någon gång använt AI till en skoluppgift på ett sätt som de själva tror inte var tillåtet.

Läs mer i SvD

Academedias vd: Friskolesektorn har anledning att vara självkritisk

Marcus Strömberg som är vd för Sveriges största friskolekoncern, Academedia, svarar på kritiken om vinstmaximering, glädjebetyg och sidoverksamhet.

100 000 förskolebarn och elever går i Academedias svenska skolor, som Pysslingen, Vittra och Praktiska gymnasiet. Marcus Strömberg har varit vd sedan 2005.

Drygt 30 år efter friskolereformen har regeringen lagt flera förslag som kan ändra villkoren för friskolor. Bland annat vill skolminister Lotta Edholm (L) att de ska få lägre skolpeng per elev än kommunala skolor eftersom kommuner har ett bredare uppdrag än friskolorna.

– Vi som sektor har anledning att vara självkritiska, vi har inte sopat framför egen dörr. Men sen har politiken under de här 30 åren inte heller vårdat den här reformen. Men nu tror jag att det finns möjlighet till det, säger Marcus Strömberg.

Lyssna på Ekots lördagsintervju

Den svenska skolan ger inte alla elever samma möjligheter

De flesta skolor fungerar bra och svenska elevers kunskaper ligger generellt sett på en god nivå. Men skillnaderna mellan elevgrupper och skolor ökar och alla elever får idag inte samma möjlighet att lyckas i skolan. Det visar Skolverkets bedömning av läget i skolväsendet. I rapporten lyfts ett antal områden som är särskilt angelägna att prioritera för att vända utvecklingen.

Läs pressmeddelande från Skolverket och hämta lägesbedömningen

Läs Peter Fredrikssons, generaldirektör, Skolverket, inlägg på DN-Debatt

Språkutveckling och social inkludering

Att stödja barn med ett annat modersmål än svenska i förskola och förskoleklass

Ett rikt språk är en förutsättning för lärande, men också för delaktighet och social inkludering. Med den här rapporten vill vi bidra till att synliggöra arbetssätt och insatser i förskola och förskoleklass som i forskning visat sig kunna främja och stödja språk-, läs- och skrivutveckling för barn med ett annat modersmål än svenska, samtidigt som deras sociala inkludering står i fokus.

Läs mer på Skolforskningsintitutet

 

Så ska skolorna stoppa fusk med Chat GPT

Skolor fortsätter i höst arbetet med att förhindra fusk med hjälp av AI-tjänsten Chat GPT. Mer kontrollerade uppgifter och varierad undervisning är några åtgärder som vidtas för att möta tekniken.
– Det här är en väldigt raffinerad möjlighet för eleverna, säger rektor Lasse Keybets.
Läs mer i SvD

Skärpta regler för friskolor – ”Som att segla i motvind”

Sveriges Lärare är kritiskt till regeringens nya direktiv om skärpta villkor för friskoleägare.

– Att införa strängare regler för friskoleägare, i stället för att fasa ut marknadsskolan, är som att segla svensk skola i motvind. Det tar längre tid, eller blir till och med omöjligt att komma i mål, säger Johanna Jaara Åstrand för Sveriges Lärare.

Läs mer i Vi Lärare

Regeringen föreslår att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid

Det är viktigt att alla elever ges förutsättningar att lyckas i skolan. En förutsättning för detta är att det finns tillräckligt med tid i alla ämnen. För lite undervisningstid kan bland annat leda till stress för både elever och lärare samt att lärare tvingas prioritera bort vissa delar av innehållet. Regeringen föreslår därför att elevens val tas bort för att frigöra undervisningstid till skolämnen som behöver mer tid.

Läs pressmeddelande från Regeringen

Antalet skoldåd spås bli fler – nu övar skolor allt oftare mot attacker

Antalet skoldåd spås bli fler. Möjligheten att stoppa ensamma gärningsmän innan de slår till är begränsade – med MSB:s nya riktlinjer hoppas man att chanserna ska öka.

– Det är vanligt att gärningsmannen är en elev eller tidigare elev, så därför är det viktigt med verktyg för att fånga upp elever innan något händer. Vi hoppas att det här kommer att rädda liv, säger Jonas Eriksson vid MSB.

Läs mer i DN

SÄKERHET OCH KRISBEREDSKAP I SKOLAN – En rapport om skolledares stöd i arbetet med skolans krisberedskap

Två av fem skolledare rapporterar att deras arbetsgivare saknar eller har en bristande plan för säkerhet och krisberedskap. Dessutom rapporterar hälften att de saknar tillräckligt stöd från sin arbetsgivare i frågor som rör säkerhet och krisberedskap. Det visar färska siffror från Sveriges Skolledare.

Undersökningen visar att många huvudmän behöver höja ambitionsnivån i sitt förebyggande säkerhetsarbete. Bara drygt hälften av rektorerna1 är fullt nöjda med den gällande kris- och beredskapsplanen. Särskilt inom grundskolan finns det brister som behöver åtgärdas i samarbete mellan huvudmän och skolledare för att säkra en hög beredskap.

Hämta rapporten som pdf

Lotta Edholm (L): Mindre pengar till friskolorna

Hårdare tag väntar landets friskolor, enligt skolminister Lotta Edholm. De kan få lägre skolpeng än kommunala skolor, mer kontroll och staten ska kunna tvångsförvalta friskolor som inte sköter sig.
Just nu förhandlar Tidöpartierna Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna och Sverigedemokraterna om ett antal förslag på skolområdet. Inom kort kommer regeringen att ge direktiv till flera utredningar. Två av de viktigaste förslagen handlar om en nationell skolpengsnorm och en ny friskolelag.

Den liberala skolministern Lotta Edholm, som tidigare varit skolborgarråd i Stockholm och sedan suttit i styrelsen för en friskolekoncern, säger i Ekots lördagsintervju att stora förändringar väntar för friskolesystemet. ”Det vi ser nu är ju en total omprövning av borgerliga och inte minst Liberalernas syn på friskolesektorn, så att det kommer att bli väldigt, väldigt stora förändringar.”

Läs mer på Ekots lördagintervju

Skolfaktorers betydelse för om ungdomar begår våldsbrott

Skolan har potential att påverka om ungdomar begår våldsbrott, inte enbart i skolan utan också på sin fritid. Det finns flera skäl till det. En anledning är att skolan är en av de kontexter där barn och ungdomar lär sig normer för vad som är rätt och fel.

Ett annat skäl är att skolgången innefattar inlärning av olika färdigheter som kan påverka ungdomars beteende både i och utanför skolan. Vilken skola som en ungdom går i påverkar också vilka jämnåriga som denne exponeras för och som därmed får inflytande på denne, vilket innebär att skolkontexten under vissa omständigheter kan påverka ungdomar negativt.

Läs analys från Brå

 

”Historisk satsning” på skolan var nedskärningar

Det rödgröna styret kallade skolbudget 2023 för en rekordhöjning och en historisk miljardsatsning på skolan.

Tre månader senare redovisade 103 av 126 kommunala grundskolor underskott.

– Det var i praktiken reella nedskärningar som klubbades igenom, säger Jonas Vlachos, professor i nationalekonomi vid Stockholms universitet som forskar på skolfinansiering.

Läs mer i DN

”Rädd för att skolan går mot förvaring”

Många svenska skolor tvingas skära ner i sin verksamhet, visar DN:s enkät.

Det betyder oftast färre vuxna i skolkorridorerna och klassrummen.

– Snälla, snälla, ta detta på allvar. Vi kan inte ta bort mer personal, säger Maria Burtus, skolchef i Malung-Sälen.

Läs mer i DN

Ny statistik från MUCF: Lägsta andelen unga som varken arbetar eller studerar

Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF, presenterar nu ny statistik över unga i utanförskap. Antalet unga som varken arbetar eller studerar uppgick under 2021 till närmare 140 000, eller 7,9 procent av åldersgruppen 16–29 år. Det är den lägsta andelen sedan mätningarna startade 2007. Bland unga kvinnor var andelen 7,5 procent och bland unga män 8,3 procent.

Läs pressmeddelande från MUCF

Varför behöver många skolor göra besparingar?

Den senaste tiden har jag fått ett stort antal frågor från media om besparingar i skolan. Vad är det som gör att kommuner behöver göra nedskärningar? Det skriver jag om i veckans blogg.

Det blir ofta mycket uppmärksammat när det görs besparingar i skolorna, även när det inte bara är skolorna som berörs av det försämrade ekonomiska läget. Det är förstås inte konstigt. Skolan är kommunens största verksamhet och väldigt många barn och vuxna berörs.

Just nu är det flera faktorer kopplade till den höga inflationen som gör att skolorna drabbas hårdare än andra kommunala verksamheter. En kombination av höga pensionskostnader, lokalkostnader som ökat snabbt i takt med oktober månads inflation (11 procent) och kostnader för livsmedel där priserna ökat med 20 procent, ger sammantaget en stor prisökning.

Läs mer på Ekonomibloggen, Annika Wallenskog, Chefsekonom,
Sveriges Kommuner och Regioner

Inga belägg för att stängda skolor minskade smittspridning av covid-19

Skolstängningar hade inte någon avgörande effekt på smittspridningen av covid-19 i Danmark, Finland, Norge och Sverige enligt en ny gemensam nordisk analys.

Under läsåret 2020/2021 var ambitionen i alla länderna – Danmark, Finland, Norge och Sverige – att i möjligaste mån hålla skolorna öppna. Under läsåret fanns perioder med ökad smittspridning då länderna använde hel eller delvis skolstängning med övergång till distansundervisning för att bryta smittspridningen. Det har varit stora variationer såväl inom som mellan länderna i hur det har använts. I Sverige har distansundervisningen omfattat elever på högstadiet och gymnasiet medan låg- och mellanstadiet har varit öppet. I de andra länderna har det förekommit att skolor i korta perioder var stängda även för barn i lägre åldrar. Länderna har i internationell jämförelse använt skolstängningar i mindre omfattning än många andra länder. Analysen utgår från nationella data och inte från enstaka smittkedjor, som i vissa fall kan ha haft direkt koppling till skolor.

Läs mer på Folkhälsomyndigheten

Ökad stress och minskad trivsel i skolan bland barn och unga

En stor undersökning bland elever visar att trivseln i skolan minskar, samtidigt som skolstressen ökar. Allt fler unga har också en funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom, så som adhd eller allergi. Flera av resultaten i undersökningen presenteras även på regional nivå och kan utgöra underlag för beslut om olika åtgärder och insatser.

Läs pressmeddelande från Folkhälsomyndigheten och hämta rapporten

Stora skillnader i läsförståelsen bland fjärdeklassare

Skillnaderna i läsförståelse i årskurs 4 ökar mellan elevgrupper och mellan skolor. Svenska elever från resursstarka hem presterar på samma nivå som i föregående mätning 2016, medan läsförståelsen bland resurssvaga elever sjunker. Sammantaget sjunker svenska elevers resultat. Sjunkande resultat ses även för Norden och flertalet länder i EU/OECD. Svenska elever presterar dock fortfarande över genomsnittet för de deltagande länderna. Det visar den internationella kunskapsmätningen PIRLS 2021.

Läs pressmeddelande från Skolverket
Hämta rapporten

Bristen på fungerande elevhälsa i skolan gör att barn går under

Debatt: I den ljumma vårkvällen, tar Måns sitt liv. Han är bara 13 år. Men i sex år, från 2:an till nu i 7:an, har han blivit utfryst, slagits, hotats, hånats av sina kamrater. Lärare har kallat honom ömsom lat, ömsom besserwisser. Den kvällen orkade Måns inte längre. ”Jag älskar er alla men jag orkar inte längre” som han skrev i en dikt som nu finns på hans hemsida, skriver Claes Jenninger, pappa och Insamlingsstiftelsen Måns Jenningers minnesfond.

Läs mer GP Debatt

Ny rapport: Skolors arbete för en trygg miljö på nätet, fri från kränkningar

Skolinspektionen har granskat hur skolor inkluderar nätet i det främjande och förebyggande arbetet för att skapa en trygg miljö för eleverna.
I dag utspelar sig barns och ungas sociala liv både i den fysiska miljön och i den digitala. Detta behöver skolan ta hänsyn till i arbetet med att främja en trygg miljö och motverka kränkningar. Vår granskning visar att drygt hälften av de 30 skolorna bedöms arbeta både främjande och förebyggande för att skapa en trygg miljö för eleverna i den digitala världen. Men resten av skolorna behöver utveckla arbetet.

Läs mer på Skolinspektionen och ladda ner rapporten

Så kommer AI och ChatGPT att påverka skolan

Under skolkonferensen Sett pratade läraren och doktoranden Erik Winerö om hur AI och verktyg såsom ChatGPT kan komma att påverka skolan. Han menar att det framöver blir ännu viktigare för lärare att prata med sina elever om fusk, att lärare behöver utveckla sin förståelse av AI och att kommuner behöver ett nytt sätt att se på upphandling.

Läs mer på Voister

Distansundervisning tillåts inte för hemmasittare: ”Hade varit hans räddning”

Trots en lagändring som skulle öppna för distansundervisning har ingen av de drygt 100 ansökningar som hittills kommit in fått godkänt.

För Rasmus, som inte gått regelbundet till skolan på två år, skulle distansundervisningen ha hjälpt honom tillbaka till skolan, tror hans mamma Helena.

– Det hade gjort stor skillnad för honom, säger hon.

Istället för att tillbringa sina dagar vid skolbänken sitter 16-åriga Rasmus mest hemma vid sitt skrivbord och spelar datorspel. Pandemin blev en ljusglimt, då skolan fick använda distansundervisning.

Läs mer på SVT Nyheter

FOI varnar för utländskt ägande i svensk skola

I Sverige är det fritt fram för utländska aktörer och intressen att köpa in sig i svenska skolor.

Det innebär säkerhetsrisker i en allt osäkrare värld, enligt FOI.

– Vi får inte vara naiva. Det finns utländska stater som tar de chanser som finns att påverka det svenska samhället, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer i DN

Redan i årskurs 3 vet vi vilka elever som inte kommer att klara skolan

Nu finns starkt empiriskt stöd för att man tidigt kan identifiera elever som riskerar att inte bli behöriga till gymnasieskolan. En studie gjord av en grupp forskare på Handelshögskolan vid Örebro universitet visar på ett tydligt samband mellan utfallet på det nationella provet i årskurs 3 och senare behörighet till gymnasiet. Resultatet på proven i årskurs 3 kan användas som markör för behovet av tidigare insatser, skriver Arne Engström, biträdande professor i matematikdidaktik Strömstad akademi.

Läs mer på GP Debatt

Pressad ekonomi för skolor – skär ner på personal

Skolor runt om i landet hotas av nedskärningar till följd av pressad ekonomi. På Bredängsskolan i södra Stockholm ska nu var tionde tjänst bort.

– Jag känner mig orolig för elevernas skull. Våra elever behöver många vuxna kring sig, säger Emelie Roxby-Schüsseleder, specialpedagog på Bredängsskolan.

Ökade kostnader och färre elever gör att Bredängsskolan nu ska skära bort elva tjänster. Trots det fattas runt två miljoner kronor för att budgeten ska gå ihop i år, enligt rektor Anna Hoffsten.

Läs mer på SVT Nyheter

Särskilt stöd i grundskolan sätts fortsatt in för sent

Andelen elever som får särskilt stöd är högst i årskurs nio, vilket innebär att stödet ofta sätts in i slutet av grundskolan. Mönstret har sett likadant ut de senaste åren. Det visar statistik från Skolverket om särskilt stöd i grundskolan läsåret 2022/23.

– Särskilt stöd är en rättighet för elever som annars riskerar att inte nå tillräckliga kunskaper. För att eleven ska få rätt stöd i rätt tid är det viktigt att skolan har rutiner för hur man tidigt uppmärksammar och utreder elevens behov och sätter in det stöd som eleven behöver, säger enhetschef Ulrica Dahlén.

Läs mer på Skolverket

Elever skolkar från NP för att skydda sina betyg

När lärarna ska särskilt beakta resultaten på nationella proven ökar risken att eleverna skolkar för att inte riskera sänkt betyg.
– I en av mina klasser var nästan en tredjedel av eleverna borta, säger NO-läraren Gallo Mamedi Norberg.
Elever med A i ämnesbetyg är rädda att de riskerar att få sänkt betyg om det går dåligt i nationella provet.
Nu varnar lärare för att den nya skrivningen om att de ska ”särskilt beakta” provresultaten kan leda till att elever uteblir från provet av taktiska skäl.
Läs mer i Ämnesläraren

Mattekris i Töreboda – då satsar skolan på dubbla lärare

I Töreboda fick var fjärde elev i nian underkänt i matematik förra året. Nu har Centralskolan tagit till en helt ny metod för att höja resultaten: Dubbla pedagoger på varje mattelektion.

– Vi tycker att vi har en jättebra plan för att bryta detta, säger André Aldenhov, tillförordnad rektor.

Centralskolan är Törebodas enda högstadieskola. Enligt statistik från Skolverket var det 24,4 procent av eleverna i årskurs 9 som inte klarade matematiken förra året (22 av 90 elever). Rikssnittet för underkända elever 2022 låg på 9,9 procent.

Läs mer på SVT Nyheter Väst

Skolborgarrådet i Stockholm om underskottet: Vi behöver hjälp av regeringen

Skolorna i Stockholms stad ser ut att gå med stora underskott i år, bara för grundskolorna handlar det om mer än en kvarts miljard kronor. För att spara pengar kommer många skolor att behöva dra ner på antalet lärare och annan personal.

– Vi och alla andra kommuner i landet behöver få stöd från regeringen i de här tuffa ekonomiska tiderna, säger skolborgarrådet Emilia Bjuggren (S).

Läs mer på SVT Nyheter

Kritik mot betyget F: ”Måste få misslyckas”

Betyget F kan vara ett hårt slag mot en niondeklassare. I värsta fall leder det till att man saknar gymnasiebehörighet, vilket i längden försvårar vägen till arbetslivet.

Många skolforskare höjer nu rösten för en reform av betygssystemet.

– Ett F är värt noll poäng. Det är ett hårt slag mot någon som har deltagit i en skolplikt.

Läs mer på SVT Nyheter

Föräldraalliansen Sveriges yttrande över betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts-och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Föräldraalliansen Sverige har idag lämnat vårt yttrande över betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts- och kunskapsunderlag (SOU 2022:53).

Sammanfattning av vårt yttrande:

  • Förbundet delar i huvudsak utredarens bedömningar.
  • Föräldraalliansen Sverige förordar ett snart genomförande av alternativ 2 syftande till att också genomföra alternativ 1 där staten också ska ta över huvudmannaskapet.
  • Förbundet vill särskilt lyfta frågorna om hur information till och samverkan med elever och föräldrar ska utvecklas i alternativ två där staten har systemansvar med inte är huvudman.

Läs Föräldraalliansen Sveriges yttrande här

Läs övriga yttranden här

Larm om nedskärningar i skolan på flera håll – läraren: ”Frustrerad”

Nu kommer larm om nedskärningar i flera kommunala skolor i Sveriges fyra största städer. ”Jag känner mig frustrerad över hur det kommer påverka elever och dem som jobbar i skolan”, säger Felicia Wahlund som är lågstadielärare i Stockholm.

På grund av inflationen och ökade kostnader går budgeten inte ihop och personal kommer tvingas flyttas till andra skolor eller i värsta fall sägas upp. I vissa skolor har det redan skett.

”Kommunerna har inte den kapacitet och resurser som krävs”, säger Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Sveriges Lärare. ”Det här måste regeringen göra någonting åt och det behöver ske redan i vårändringsbudgeten”.

Lyssna på SR

 

Elever smygfastar: ”Föräldrar vet inte alltid”

I år sammanfaller ramadan med tiden för nationella proven. Skolor har lite olika sätt att hantera risken att fastande elever inte orkar med skoldagen. Fågelfasta, dialog med föräldrar och koll på smygfastande elever är några.
I torsdags inleddes fastemånaden ramadan. Under en månad väljer många muslimer att avstå från mat och dryck mellan solens upp- och nedgång.
Läs mer i SvD

Forskare studerar skolledares politiska engagemang

I forskningsprojektet Skola i samhället studeras rektorer, lärare och elever som ägnar sig åt politisk aktivism kopplat till skolan.
– Vi började fundera på vad det är som gör att man lämnar tjänstemannarollen, och blir aktivist, säger Eva Reimers, professor i pedagogiskt arbete vid Göteborgs universitet.
Skolan och de som vistas där påverkas av vad som händer utanför skolans värld. Ibland försöker rektorer, lärare och elever att påverka situationen på sin arbetsplats genom att skaffa sig inflytande över samhällsutvecklingen. De handlar då, med vetenskapligt språkbruk, som politiska subjekt.
Läs mer i Skolledaren

Elever riskerar att missa viktiga delar i utbildningen

Inga löften när det gäller extra anpassningar, som har kallats ett svek mot eleverna.
Skolminister Lotta Edholm hänvisar till en ny utredning, men säger samtidigt:
– Om de extra anpassningarna leder till att lärare väljer bort delar som de upplever som för svåra för eleverna, då finns en risk att de missar viktiga delar av utbildningen.

Läs mer i Vi Lärare

Lärare kan sägas upp efter budgetsmäll

Allt fler skolor i Stockholm varnar för att man kan behöva göra sig av med både lärare och kringpersonal samtidigt som man inför vikarieförbund. Nu larmar facket för konsekvenserna.
– Det blir en orimlig arbetssituation för de som är kvar, med hög risk för sjukskrivningar, säger Britt-Marie Selin, ordförande Sveriges Lärare Stockholm.

Läs mer i Vi Lärare

Forskaren upptäckte barnens språkbeteende av en slump

Att förskolebarn använder engelska som lekspråk är mycket vanligare i mångkulturella områden, enligt en ny studie. På de undersökta förskolorna är det främst när pedagogerna inte deltar i leken som barnen växlar över till engelska.

– Det var ett oväntat fynd. Hade jag inte filmat fri lek till min datainsamling så hade vi inte sett detta, säger logopeden och doktoranden Karolina Larsson.

Läs mer på SVT Nyheter

.

Granskning: Minst 916 barn har förts ut ur Sverige

Minst 916 barn har förts ut ur Sverige under fem år. Över 400 barn har förts till länderna som Sverige har ett upparbetat samarbete med enligt Haagkonventionen men ändå är det stora problem när ett barn blir kvarhållet visar SVT:s fortsatta granskning av barnbortföranden.

– Jag vill att fler ska veta att det här kan hända, säger Lara som lyckades få hem sina barn när pappan höll kvar dem i en vårdnadstvist i Turkiet.

Läs mer på SVT Nyheter

Skolinspektionen: Hälften av skolorna följer inte lagen

Fem skolor tvingades stänga förra året då bristerna ansågs särskilt allvarliga. Nu visar Skolinspektionens årsrapport att hälften av de skolor som granskades 2022 inte följer lagen.
De vanligaste bristerna handlar om särskilt stöd och extra anpassning. Även trygghet, studiero och åtgärder mot kränkande behandling är återkommande brister i skolorna som granskas, visar Skolinspektionens årsrapport för 2022.

Läs mer på Altinget

Hämta Skolinspektionens årsrapport

Regeringen satsar på akutskolor och ökad tillgång till speciallärare

Regeringen har beslutat om en ny statsbidragsförordning. Bidrag enligt förordningen ska gå till personalkostnader för akutskolor, speciallärare och elevhälsan. Syftet är bland annat att öka tryggheten och studieron i skolan och stärka arbetet med stöd och anpassningar så att fler elever når utbildningens mål. Totalt omfattar satsningarna 535,5 miljoner kronor för 2023.

Läs pressmeddelande från Regeringen

Regeringen svänger: Offentlighetsprincip kan införas i friskolor

Regeringen fick hård kritik när den strök förslaget om att införa offentlighetsprincipen för friskolor från en utredning.

Nu har den lyssnat på kritiken. Utredaren får åter uppdraget att undersöka hur principen ska kunna införas.

– Alla kort ska upp på bordet för att vi kraftigt ska kunna öka insynen i friskolorna, säger skolminister Lotta Edholm.

Läs mer i DN

Läraren om extra anpassningar: ”Ett svek”

Väldigt många elever har extra anpassningar i klassrummet­, och lärare kan ha upp emot femton olika specialbehov att tillgodose i en och samma klass.
 – Man lurar elever och föräldrar, säger åt dem att eleven får extra anpassningar, men i själva verket handlar det bara om pappersexcersis, säger högstadie­läraren ­Fredrik Sandström.
När en elev behöver stöd i skolan utöver det vanliga är första steget extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen – anpassningar som högstadieläraren Fredrik Sandström är starkt kritisk till.

Läs mer i Vi Lärare

Finländska daghemsbarn får lyssna på högläsning oftare än sina nordiska grannar

Nordiska daghemsbarn får ofta lyssna på sagor men kunde få fler möjligheter att experimentera med skriftspråket. Det visar en studie bland nordiska lärare inom småbarnspedagogik som också tyder på att tidiga läs- och skrivaktiviteter oftast är oplanerade och att sättet lärarna ordnar högläsning på skiljer sig mellan länderna. Studien utfördes av forskare vid bland annat Åbo Akademi i Finland och Högskolan Dalarna.

Läs mer på Åbo Akademi

Svårt för kulturskolorna efter minskat stöd

Efter att regeringen halverat det statliga stödet till kulturskolorna har läget blivit svårare för kulturskolorna, enligt en ny rapport från Kulturskolerådet. Sju av tio kommuner minskar antalet elevplatser till följd av det sänkta stödet.

Kulturskolorna står under kommunal regi, och sedan 2016 har de fått statligt stöd som ska gå till att bredda både verksamhet och målgrupp. Prissumman har varierat genom åren. Förra året låg bidraget på 200 miljoner kronor, och efter att den nya regeringen sjösatt sin budget har summan nu landat på 100 miljoner kronor.

Läs mer på SVT Nyheter

Bli medlem

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Anslut dig, din förening eller ditt föräldraråd till Föräldraalliansen Sverige så stöder ni detta arbete.

Genom kraften av många föräldrar och föräldrasammanslutningar kan vi tillsammans påverka den svenska skolpolitiken, våra barns och samhällets framtid.

Läs mer – bli medlem

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Namn
E-post

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng