Välj en sida

Till:
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

 

Ert diarienummer:

U2021/01369  

 

 

Yttrande över Remiss SOU 2021:11 Bättre möjligheter för elever att nå kunskapskraven

– aktivt stöd- och elevhälsoarbete samt stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning

 

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan.

 

Sid. 27 Förtydligad reglering av elevhälsans uppdrag.

Föräldraalliansen Sverige vill peka på att elevhälsan bör samverka med elever och dess vårdnadshavare på en bredare nivå när det framkommer särskilda behov på individnivå. I samverkan med vårdnadshavare och elev ska vårdnadshavare och elev ses som en kompetens och tillgång vid kartläggning av behov och vilka anpassningar som är bäst lämpade.

Många gånger har elever lättare att prata mer öppet med sina vårdnadshavare än anställda på skolan om vad de upplever som ett problem i skolan. Vårdnadshavare har också ofta en bredare och mer övergripande bild av sina barn. Vårdnadshavare tillsammans med elev och skolhälsa kan på så sätt bidra med mycket information som är till hjälp vid utredning om behov av anpassningar och särskilt stöd i skolan.

Föräldraalliansen Sverige ser en otydlig beskrivning kring yrkesprofessionerna speciallärare och specialpedagoger i remissen och vill tillstyrka att de är två yrkesroller med skilda uppdrag vilket borde tydliggöras vad som efterfrågas inom elevhälsans uppdrag. Numera ingår specialpedagogik i lärarutbildningen men vi vill poängtera att det är av vikt att samtliga lärare har denna kunskap och kompetens, oavsett lärosäte och utbildningsår, vilket innebär att en kontinuerlig fortbildning inom området är relevant.

11 Könsuppdelad undervisning och utbildning

Föräldraalliansen Sverige håller med om att barn som huvudregel inte ska vara uppdelade efter kön i undervisningen eller utbildningen i övrigt.

Föräldraalliansen Sverige anser att man vid tillfällig könsuppdelad undervisning ska se till så att man inte utsätter någon individ för diskriminering. Det är viktigt att könsuppdelad undervisning genomförs så att man inte diskriminerar personer inom HBTQi.

Det blir vanligare och vanligare med acceptans för HBTQi, fler och fler verksamheter får utbildning inom detta, speciellt inom vård av barn och unga.

Gruppindelning utifrån kön bör genomföras så som samhället i övrigt håller på att anpassar sig efter.

Mot bakgrund att utredningen inte föreslår någon ytterligare reglering om att elever och barn i skolväsendet som huvudregel inte ska vara uppdelade efter kön i undervisningen och utbildningen i övrigt bör Skolverket, i upplysningssyfte, överväga om det kan finnas ett behov av ytterligare förtydligande i läroplanerna om under vilka omständigheter uppdelning av eleverna efter kön i undervisningen och utbildningen i övrigt får förekomma.

 

Föräldraalliansen Sverige delar utredningens uppfattning om att rektorer och skolchefer behöver lära sig mer om vårdgivaransvar tillsammans med vart pengarna går.

Vi stöder utredningens förslag om att det krävs en reglering av hur många elever en skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator får ha som maximalt antal elever. Föräldraalliansen Sverige anser däremot att utredningens numerära förslag på förstärkning av elevhälsans professioner (sid.269)

 ”2 § En skolläkare får ansvara för högst 7 000 elever, en skolsköterska för högst 430 elever, en psykolog för högst 1 000 elever och en kurator för högst 400 elever.” är underdimensionerad.

Föräldraalliansen Sverige har uppfattningen att det idag bollas med barn mellan Barn och Ungdoms Psykiatrin (BUP) och skola vilket landar i att barnen hamnar mellan stolarna. BUP utreder sällan barn på vårdnadshavares begäran utan inväntar remiss från skola som då ska ha gjort specialpedagogisk kartläggning först. Så som det ser ut i elevhälsan idag med för många elever på för få anställda inom elevhälsan så blir en av anledningarna till att dessa barns svårigheter allt för sällan fångas upp av skolan, väldigt tydlig. Precis som utredningen påpekar så läggs ofta skulden på barnen i sig för deras svårigheter. Man ser inte att det kan vara organisatoriska och/eller miljöproblem i skolan som blir ett problem för vissa barn. Många vårdnadshavare går direkt till BUP eller hamnar där när barnen är i tonåren och inte orkar mer. Då blir det ofta orosanmälningar till socialtjänsten också från skolans håll för att barnen inte klarar att vara i skolan mer. Inte heller här ser man på om skolan brister och om de kunde eller kan göra något annorlunda utan problemet läggs nu inte bara på barnet utan hela familjen.

Föräldraalliansen Sverige delar därav skolläkarföreningens förslag om att en skolläkare bör ansvara för maximalt 4000 elever. Föräldraalliansen Sverige anser att elevantalet i utredningens förslag generellt är för stort och föreslår därför ytterligare minskning av antalet. Ett exempel är att en skolsköterska bör ansvara för högst 350 elever, en psykolog för högst 800 elever och en kurator för högst 350 elever.

Samverkan och inkludering
Föräldraalliansen Sverige vill anmärka på att det generellt i skrift saknas samverkan med vårdnadshavare i text och lag som i detta fall, i Skollagen, vilket borde ses över i skriften som helhet. Att poängtera vikten av att samverkan sker är av vikt då samarbetssvårigheter mellan skola och vårdnadshavare är betydande, vilket behöver stävjas då båda parter arbetar för samma mål – elevers/barns bästa för deras livslånga lärande. Föräldraalliansen Sverige bedömer att det ska finnas en likvärdighet i utbildningen oavsett skolform (inkl. anpassad grund-/gymnasieskola) och att garantin ska gälla alla barn oavsett funktionsnedsättning eller inte.

  

För Föräldraalliansen Sverige

 

Marléne Gottfridsson
Ordförande

 

Yttrandet har beretts av

Marléne Gottfridsson

Björn Normark

Gabriella Mattsson

 

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng