Välj en sida

Yttranden över tidigare remisser

Här har vi samlat våra remissvar i bakvänd knonologisk ordning.
Senaste överst.

Yttrande över remiss avseende
Skolsäkerhetsutredningens delbetänkande (SOU 2024:17)

Inledning
En av Föräldraalliansen Sveriges uppgifter är att vara röstbärare för föräldrar med barn inom skolväsendet. Det gör vi bland annat genom att svara på remisser.
Trots att frågan om skolsäkerhet är en viktig fråga för skolväsendet, att frågan engagerar många föräldrar och att föräldrar har det yttersta ansvaret för barnets säkerhet har Utbildningsdepartementet inte inbjudit någon föräldraorganisation att lämna remissvar. Föräldraalliansen Sverige väljer därför att lämna ett spontant remissvar på detta delbetänkande.

Yttrande över remiss avseende
föreskrifter om – obligatoriska, nationella bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i anpassade grundskolan mm

Det är förbundets uppfattning att nationella bedömningsstöd ökar möjligheterna att eleverna tidigt ska få det särskilda stöd och de extra anpassningar som de kan vara i behov av. Tidiga bedömningar och förutsättningar för att ge tidigt stöd till elever som behöver det kan ge berörda elever bättre möjligheter att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling.

Yttrande över
Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, anpassade gymnasieskolan samt inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som anpassad utbildning på gymnasial nivå

Föräldraalliansen Sverige ställer sig positiv till förslaget om ämnesbetyg.
Detta utifrån att ämnesbetyg kan innebära att eleverna genererar större möjlighet i sin progression i specifikt ämne. Reformen belyser att delbetyg ges efter varje nivå, vilket inte tar bort möjligheten till att eleverna får med sig ett betyg efter en nivå även om de inte fullföljer alla nivåer för specifikt ämne. Tillika tydliggör nivåerna och dess utformning innehållsmässigt att nivå 2 bygger på nivå 1 vilken kan minska ”misslyckanden” på de efterföljande nivåerna. Vi som förbund vill även framföra en positiv syn på att en sammantagen bedömning numera genomförs vilket leder till en mer rättvis bedömning i de olika nivåerna/kurserna.

Yttrande över Skolverkets förslag till föreskrifter och allmänna råd om det systematiska kvalitetsarbetet i skolväsendet.

Föräldraalliansen Sverige delar Skolverkets beskrivning att det systematiska kvalitetsarbetet skiftar mycket i omfattning och kvalitet både mellan huvudmän och mellan enheter.

Förbundets medlemmar, föräldrar och vårdnadshavare, rapporterar om skiftande möjligheter att samverka med skolorna och att delta i det systematiska kvalitetsarbetet på enhetsnivå.
Föräldraalliansen Sverige välkomnar därför att Skolverket, genom bemyndigande får meddela föreskrifter om hur det systematiska kvalitetsarbetet enligt 4 kap. 3–6 §§ skollagen (2010:800) ska bedrivas.

Yttrande över Samhället mot skolattacker (SOU 2023:28)

Sveriges skolhuvudmän varierar i kapacitet och ambitionsnivå. Förbundet välkomnar därför tanken med ett nationellt stöd för att underlätta och effektivisera arbetet med att förhindra våldsbrott inom skolväsendet.
Vi välkomnar också utredningens vidare uppdrag med nya frågor om att förebygga, förhindra eller försvåra brott i allmänhet inom skolväsendet, och inte enbart grövre våldsdåd eller skolattacker.

Yttrande över Informationsförsörjning på skolområdet – Skolverkets ansvar SOU 2023:21

Förbundet menar att alla som bedriver skolverksamhet ska ha en skyldighet att lämna samma statistikuppgifter. Det innebär att uppgifter om bland annat elever, personal, betyg och ekonomi ska lyda under offentlighetsprincipen och inte betraktas som fristående aktörers affärshemligheter.
Föräldraalliansen Sverige anser inte att utredningen lyckats visa på fördelarna eller nyttan med att Skolverket tar över ansvaret för informationsförsörjningen. Det är snarare så att vi känner en viss oro för att övertagandet kan innebära risk för kvalitetsförsämringar, åtminstone under en övergångsperiod.

Yttrande över SOU 2022:61 Allmänt fritidshem och fler elevers tillgång till utveckling, lärande och en meningsfull fritid.

Föräldraalliansen Sverige stöder utredningens bedömningar och förslag att ett allmänt, kostnadsfritt, fritidshem bör införas, att levnadsvillkor ska utgöra ytterligare grund för utökat behov av fritidshem och att erbjudandet av fritidshem bör ske som en följd av vårdnadshavares önskemål. (6.5, 6.6 & 6.7)
Förbundet vill särskilt framhålla vikten av att vårdnadshavare nås av informationen i syfte att öka deltagandet i fritidshemmen. (7.1 & 7.2) Det är vår erfarenhet att kommunerna har skiftande ambition och kapacitet att nå ut med information till föräldrar. Man bör därför överväga också andra informationsåtgärder.

Yttrande över Skolverkets förslag till allmänna råd och kommentarer om styrning och ledning av fritidshemmet

Föräldraalliansen Sverige noterar att Skolverket har valt att ta bort avsnittet om samverkan mellan skola och hem i förslagen till allmänna råd och kommentarer. Det menar förbundet är olyckligt.
Föräldraalliansen Sverige anser att det är väsentligt att det på varje skolenhet, även på fritidshemmen, finns ett eller flera forum för samverkan mellan verksamheten och föräldrarna.

Yttrande över Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027   Dnr: U2022/03951

Yttrande över
Förslag till nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet 2023–2027
Dnr: U2022/03951
Föräldraalliansen Sverige stöder i allt väsentligt Skolverkets förslag till en ny nationell digitaliseringsstrategi för skolväsendet för åren 2023–2027.
Förbundet menar vidare att digital kompetens är betydelsefullt för att kunna verka i ett framtida samhälle. Det är dock inte den enda framgångsfaktorn. Barn och elever behöver även kunna behärska analoga medel (papper och penna) och äga faktakunskap och social kompetens.
Föräldraalliansen Sverige vill särskilt framföra att alla vårdnadshavare inte har samma förutsättningar

Yttrande över betänkandet Statens ansvar för skolan – ett besluts-och kunskapsunderlag (SOU 2022:53)

Sammanfattning
• Förbundet delar i huvudsak utredarens bedömningar.
• Föräldraalliansen Sverige förordar ett snart genomförande av alternativ 2 syftande till att också genomföra alternativ 1 där staten också ska ta över huvudmannaskapet.
• Förbundet vill särskilt lyfta frågorna om hur information till och samverkan med elever och föräldrar ska utvecklas i alternativ två där staten har systemansvar med inte är huvudman.

Yttrande över
Remiss avseende förslag till föreskrifter med anledning av införandet av ämnesbetyg i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå och som särskild utbildning på gymnasial nivå

Föräldraalliansen Sverige ställer sig positiv till förslaget om ämnesbetyg.
Detta utifrån att ämnesbetyg kan innebära att eleverna genererar större möjlighet i sin progression i specifikt ämne. Reformen belyser att delbetyg ges efter varje nivå, vilket inte tar bort möjligheten till att eleverna får med sig ett betyg efter en nivå även om de inte fullföljer alla nivåer för specifikt ämne. Tillika tydliggör nivåerna och dess utformning innehållsmässigt att nivå 2 bygger på nivå 1 vilken kan minska ”misslyckanden” på de efterföljande nivåerna. Vi som förbund vill även framföra en positiv syn på att en sammantagen bedömning numera genomförs vilket leder till en mer rättvis bedömning i de olika nivåerna/kurserna.

Remiss avseende Skolverkets förslag till ändrade programstrukturer för de nationella yrkesprogrammen i gymnasieskolan med anledning av ökade möjligheter till grundläggande behörighet på alla yrkesprogram.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt Skolverkets förslag i ovanstående remiss inklusive dess bilagor.

Föräldraalliansen Sverige ställer sig positivt till tydligheten i elevens rätt att välja eller välja bort möjligheter till grundläggande behörighet. Förbundet ser att det blir enklare för elever att delta i undervisning som leder till att de uppnår grundläggande behörighet om det finns inplanerat från start och att eleverna inte behöver välja mellan grundläggande behörighet och ett annat ämne som de har intresse i.

I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning  

I SOU (2022:34) I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning har utredningen haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i Komvux. Uppdraget har bestått av två huvudområden, dels användningen av sammanhållna yrkesutbildningar på introduktionsprogram, dels på övergången till Komvux och hur den ska underlättas för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan.

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiet ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå  

Elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasiet ska lättare få läsa i snabbare takt och på en högre nivå  

I promemorian finns förslag om bättre möjligheter för elever i grundskolan, specialskolan, sameskolan och gymnasieskolan att läsa på en högre nivå och gå fram i snabbare studietakt. Det är viktigt att elever som inte får den utmaning de behöver i undervisningen får möjlighet att utvecklas efter sina egna förutsättningar för att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Det kan leda till en bättre undervisningssituation och till bättre kunskapsresultat för dessa elever.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan. 

Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning

Skolverkets diarienummer 2021:2293   Yttrande över Remiss avseende förslag till: föreskrifter om ändring av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2021:28) om fjärrundervisning allmänna råd till ovanstående föreskrifter Föräldraalliansen Sverige har beretts möjlighet...

Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

Föräldraalliansen Sverige välkomnar utredningen ”Kampen om tiden – mer tid till undervisning” och stöder i allt väsentligt utredningens förslag och bedömningar.
Vi noterar inledningsvis att kunskapskraven är satta till ”att vara behörig till ett nationellt program på gymnasiet” i stället för ”att ha godkänt slutbetyg i samtliga ämnen”. Förbundet menar att det är en devalvering av målen för utbildningen.
Föräldraalliansen Sverige välkomnar att termen studietid införs.
Förbundet vill också peka på andra möjligheten att utöver utredningens förslag öka utbildningstiden i grundskolan.
Föräldraalliansen Sverige menar att det är väsentligt att det tillföras de resurser och förutsättningar i övrigt som behövs för att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Nationell plan för trygghet och studiero

Som ansvariga för barnens fostran är vårdnadshavarnas möjlighet till inflytande och insyn i skolans verksamhet självklar. En väl fungerande samverkan mellan eleverna, skolan och föräldrarna, både på individ- och gruppnivå har stor betydelse för verksamheten. (Prop. 2009/10:165 sid 313)

 

Trots det konstaterar förbundet att utredaren, inom ramen för en nationell plan för trygghet och studiero, inte inkluderat vårdnadshavarna annat än som mottagare av information.

 

Föräldraalliansen Sverige önskar att utredningen hade tydliggjort den potential som ligger i en utökad samverkan mellan skola och vårdnadshavare.

”Skolbibliotek för bildning och utbildning” (SOU 2021:3)

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag.

I tillägg till detta vill vi framföra att det vore önskvärt att också någon eller några föräldraorganisationer bjöds in som remissinstans då också vårdnadshavare berörs av förslagen. Detta gäller inte minst när det gäller möjlighet att göra informerade skolval.

Fler barn i förskolan – för bättre språkutveckling i svenska (SOU 2020:67)

Föräldraalliansen Sverige ställer oss positiva till att förskolans roll lyfts fram och menar att en förskola av hög kvalitet har positiva effekter på alla barn, men särskilt på de barn som har invandrarbakgrund eller som kommer från socioekonomiskt svagare hem. En tidig, god språkutveckling i svenska är en framgångsfaktor för ett fortsatt lärande.
Förbundet menar att alla barn i 3-årsåldern har behov av en god språkutveckling i svenska.

Yttrande över Effektivare tillsyn över diskrimineringslagen – aktiva åtgärder och det skollagsreglerade området

Föräldraalliansen Sverige stöder i stort utredningens bedömningar och förslag med undantag för vissa delar, vilka kommer fram i lämnade kommentarer.
Det är förbundets uppfattning att Skolinspektionen har tillsyn över att följande bestämmelser i diskrimineringslagen följs för verksamhet som regleras i skollagen.
Föräldraalliansen Sverige stöder också det nya författningsförslaget gällande att myndigheten ska samverka med Diskrimineringsombudsmannen och Skolverket i arbetet mot diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) inom det skollagsreglerade området.

Allmänna råd med kommentarer om arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram.

Föräldraalliansen Sverige stöder i stort Skolverkets bedömningar och förslag.
Det är förbundets uppfattning att det finns ett stort behov av de förändringar och omformuleringar som Skolverket lämnar i sina förslag.
Föräldraalliansen Sverige vill särskilt betona vikten av att genomföra Skolverkets förslag angående ett nytt avsnitt Att involvera elev och vårdnadshavare i arbetet med extra anpassningar och särskilt stöd.

Fjärrundervisning

Förbundet har ingen särskild uppfattning om någon enskild kurs. Vi följer med stor uppmärksamhet utvecklingen och de möjligheter som öppnas upp med fjärr- och distansundervisning.

Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43)

Inledning
Föräldraalliansen Sveriges utgångspunkt är att betyg ska vara rättvisa och rättvisande. Förbundet framhåller gärna den formativa bedömningen, utvecklingssamtal, individuell utvecklingsplan (IUP) samt tät samverkan mellan skola och hem som goda redskap för bedömning och utveckling.
Sammanfattning
Föräldraalliansen Sverige stöder i huvudsak utredningens bedömningar och förslag och lämnar nedan våra särskilda synpunkter.

Gemensamt ansvar – en modell för planering och dimensionering av gymnasial utbildning SOU 2020–33

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens förslag och bedömningar och vill utöver det framföra följande:
Föräldraalliansen Sverige stöder förslagen om en större regional närvaro av Statens skolverk såväl avseende gymnasieskolan som den obligatoriska skolan (SOU 2020–28). Vi väljer att se det som ett steg mot ett statligt huvudmannaskap.

En annan möjlighet till särskilt stöd – Reglering av kommunala resursskolor (SOU 2020:42)

Föräldraalliansen Sverige delar i all väsentligt utredningens bedömningar och förslag och vill utöver det framför följande:

För närvarande föreligger fler utredningar som berör skolans organisationsform och finansiering. Förbundet väljer att tolka det så statens succesivt kommer att överta huvudmannaskapet för skolväsendet. Föräldraalliansen Sverige menar att det är positiv utveckling och att det kan leda till större tillgång till stöd för elever med störst behov samt en mer likvärdig bedömning

Yttrande över förslag till ändringar i kursplaner och kunskapskrav. Skolverkets diarienummer 2020:1466

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt förslagen till ändringar i ovanstående föreskrifter.

Vi tror att föreslagna ändringar kommer att stärka kvaliteten och likvärdigheten i undervisningen. Vi vill särskilt poängtera vikten av att tid och resurser ges för implementering av förändringarna samt för information till och samverkan med elever och vårdnadshavare.

Yttrande över promemorian Idrottsutbildningar i gymnasie- och gymnasiesärskolan (dnr U2020/04134/GV)

Inledning

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Vi värnar om att utbildningen ska vara likvärdig, jämlik och av god kvalitet. Att Sverige kan erbjuda en anpassad gymnasieutbildning av god kvalitet för elever som strävar mot elitidrottande är av stor vikt både för eleven och för nationen.

Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

Föräldraalliansen Sverige välkomnar betänkandet om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).
Fritidshem och pedagogisk omsorg är viktiga institutioner till stöd för varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Skolbarnsomsorgen kompletterar utbildningen i skolan genom att ge eleverna delvis andra kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Ett viktigt uppdrag är också att genom att utöva tillsyn över eleverna, utanför skoltiden, göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.
Vi har noterat att kvalitén på fritidshemmen varierar kraftig, liksom likvärdigheten.

Förordning om skolenhetsregister

Till: Utbildningsdepartementet u.remissvar@regeringskansliet.se   Stockholm 2020-09-19   Yttrande över promemorian Förordning om skolenhetsregister (U2020/04723/GV)   Föräldraalliansen stöder förslaget om att inrätta ett nytt allmänt skolenhetsregister....

Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag

Remissvar Offentlighetsprincipen hos börsnoterade företag Diarienummer U2019/00336/GV   Föräldraalliansen Sverige anser att varje skolverksamhet som bedrives med offentliga medel, oaktad huvudman, skall ha så lika förutsättningar som möjligt.  Vi ställer oss därför...

Mer rörelse i skolan

Stockholm 2019-01-07 Till Skolverket registrator@skolverket.se Yttrande över Remiss av förslaget till författningsändring avseende uppdraget om Mer rörelse i skolan (U2018/1430/2) samt Remiss avseende undervisningstiden i ämnet idrott och hälsa i specialskolan...

Yttrande över Remiss avseende förslag till reviderade allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola med nytt avsnitt om urval till gymnasiesärskolans nationella program

Stockholm 2018-09-12        Till Skolverket  registrator@skolverket.se   cecilia.hagemark@skolverket.se   Diarienr 2017:01384      Yttrande över   Remiss avseende förslag till reviderade allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola med nytt avsnitt...

U2016/03475/S om en stadieindelad timplan.

Till Skolverket registrator@skolverket.se  Skolverkets diarienummer dnr 2017:782   Svar på remiss gällande: stadieindelad timplan för grundsärskolan, specialskolan respektive sameskolan föreskrifter om grundsärskolans kursplaner samt kunskapskrav i årskurs 3 i...

Yttrande över Regeringsbeslut U2017/00412/S

Till Statens skolverk Ingrid Essegård 10620 Stockholm ingrid.essegard@skolverket.se     Yttrande över Regeringsbeslut U2017/00412/S   Uppdraget att förtydliga läroplaner  Föräldraalliansen Sverige stödjer Skolverkets förslag om förtydligandena i sin helhet...

Yttrande över Promemorian Vissa skollagsfrågor – del 4

Till Utbildningsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över Promemorian Vissa skollagsfrågor – del 4 U2016/05181/GV Inledning Föräldraalliansen menar att lika villkor så långt som möjligt skall råda mellan offentliga och enskilda huvudmän. Förbundet verkar för att...

Yttrande över SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden

Till Finansdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande över SOU 2016:78 Ordning och reda i välfärden Diarienummer: Fi2016/04014/K Inledning Föräldraalliansen Sverige har getts möjlighet att yttra oss över rubricerat delbetänkande och lämnar härmed nedanstående synpunkter....

Yttrande over SOU 2016:62 Ökad insyn i välfärden

Socialdepartementet, Diarienummer: S2016/06178/FS Ökad insyn i välfärden SOU 2016:62 Yttrande Föräldraalliansen stöder betänkandet angående ökad insyn i välfärden. Införandet av offentlighetsprincipen i offentligt finansierade, privat utförda verksamheter stärker...

Vägen in till det svenska Skolväsendet

Vägen in till det svenska Skolväsendet SOU: 2016:35 Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för...

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4

En försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 U2016/02376/S Remissvar Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för Sveriges föräldrar. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet. Våra mest prioriterade frågor är förskole och skolrelaterade....

Vissa timplanefrågor

Remissvar Vissa timplanefrågor Promemoria, U2015/06066/S Föräldraalliansen Sverige är ett nationellt förbund för Sveriges föräldrar. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet. Våra mest prioriterade frågor är förskole och skolrelaterade. Vi verkar...

Föräldraalliansen Sverige

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev
Namn
E-post

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng