Välj en sida

U2020/03811/S
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se
anders.edin@regeringskansliet.se

 

Stockholm 2020-10-26

 

Föräldraalliansen Sveriges remissyttrande över betänkandet
Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)

Inledning

Föräldraalliansen Sverige välkomnar betänkandet om stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34).

Fritidshem och pedagogisk omsorg är viktiga institutioner till stöd för varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Skolbarnsomsorgen kompletterar utbildningen i skolan genom att ge eleverna delvis andra kunskaper, erfarenheter och färdigheter. Ett viktigt uppdrag är också att genom att utöva tillsyn över eleverna, utanför skoltiden, göra det möjligt för föräldrar att förena föräldraskap med förvärvsarbete eller studier.

Vi har noterat att kvalitén på fritidshemmen varierar kraftig, liksom likvärdigheten.

Vi beklagar att betänkandet avstått från att behandla situationen för barn 10–12 år som också ryms inom regelverket för skolbarnsomsorg. Vi konstaterar att just fritidsverksamhet för denna ålderskategori varierar kraftigt i utbud och kvalitet i mellan och inom kommuner. Åldrarna 10-12år är en period i varje barns liv där det själv succesivt ska ta ett större ansvar för sin egen fritid, där de kan behöva olika grad av stöd och vägledning.

 

Föräldraalliansen Sverige delar utredningens förslag att det på sikt bör erbjudas ett allmänt fritidshem och önskar att detta utreds vidare.

 

Föräldraalliansen Sverige stöder i huvudsak betänkandets slutsatser och förslag och vill särskilt påpeka följande:

4.5.1 En anställning som lärare i fritidshemmet ska inte vara ett krav för utbildning inom VAL

Med tanke på den brist som råder och som kan prognostiseras avseende pedagogisk personal tillstyrker förbundet förslaget.

5 Kvalitetsarbete
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslagen om utveckling av det systematiska kvalitetsarbetet. Vi menar också fritidshemmen skall omfattas av arbetsmiljölagen.

6 Ekonomiska resurser
Förbundet anser att staten skall vara ansvarig för resursfördelningen till skolan. Eftersom fritidshem och skola samverkar så tätt menar vi att staten, för utökad likvärdighet, också skall ansvara för resurstilldelningen till skolbarnsomsorgen. Tilldelningen av resurser skulle då bli mer likvärdig och fungera enligt samma kriterier som för skolverksamhet avseende t.ex. personalförstärkningar, extra stöd och kompetensutveckling.

7 Ledning av fritidshemmen

Föräldraalliansen Sverige stöder förslagen om kompetenshöjande åtgärder och vill särskilt trycka på samverkan och helhetssyn kring eleverna mellan de olika skolformerna och skolbarnsomsorgen. Vi vill också trycka på särskild omtanke kring övergångar/överlämning mellan skolformer och stadier.

8 Fritidshemmets lärmiljö

Förbundet stöder förslagen kring fritidshemmens arbetsmiljö. Som vi tidigare har skrivit menar vi att fritidshemmen också skall omfattas av arbetsmiljölagen. Vi delar också utredningen uppfattning att det är många variabler såsom lokalernas utformning, gruppstorlekar och elevsammansättning, personalens kompetens och personaltäthet som samverkar för att skapa en bra miljö.

9 Elever i behöv av stöd

Föräldraalliansen Sverige omfattas av synen att varje barn och elev i samtliga skolformer och i fritidshemmet ska ges den ledning och stimulans som de behöver för sitt lärande och sin personliga utveckling för att de utifrån sina egna förutsättningar ska kunna utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål.

Vi tar även stöd i barnkonventionen uttryck att varje barn ska växa upp under förhållanden som främjar varje individs möjligheter att nå sin fulla potential.

Det är också förbundets generella uppfattning att barn och elever som är i behov av stöd och stimulans också skall få det.

Vi tror på en god samverkan mellan skola, omsorg, föräldrar och elever. Vår slutsats blir därför att varje barn ska ha samma rätt till stöd oaktat om hen befinner sig i skolan eller på fritids.

Vi stöder därför utredningens förslag och resonemang. Vi hänvisar här också till den pågående utredningen Fler elever ska bli behöriga till gymnasieskolan.

10 Fritidshemmets möte med förenings-, kultur- och friluftslivet

Föräldraalliansen Sverige stöder utredningens förslag.

11 Pedagogisk omsorg
Förbundet välkomnar utredningens redovisning av pedagogisk omsorg i förhållande till förskolan. Båda verksamheterna har sina respektive kvaliteter. Vi kan se nyttan av förskolans pedagogiska arbete och förberedelse för förskoleklass såväl som den hemmalika miljö med ett begränsat antal barn som erbjuds i pedagogisk omsorg.

Som föräldraorganisation har vi dels att ta hänsyn till varje vårdnadshavares särskilda önskemål, dels att bidra till en utveckling av skolväsendet mot mer likvärdiga verksamheter.

Det vore önskvärt om det gick att kombinera det bästa från respektive verksamhet för de barn som har till exempel ett behov av mindre gruppstorlek. Eller på de orter där barnen är få till antalet.

Om sådana förhållande kan garanteras stöder vi förslaget 11.8

11.6.5 Konfessionella inslag

Förbundet önskar ett förtydligande kring vad detta innebär.

 

 

För Föräldraalliansen Sverige

Marléne Gottfridsson, Ordförande

 

 

Detta svar har beretts av:

Gabriella Mattsson
Anders Richert
Peter Hallin

 

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.
Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng