Välj en sida

Till:
Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se

Kopia
anna.barklund@regeringskansliet.se

 

Stockholm 2023-10-16

Yttrande över
Informationsförsörjning på skolområdet – Skolverkets ansvar SOU 2023:21
Ert diarienummer U2023/01873

 

Inledning

Föräldraalliansen Sverige har inbjudits att lämna synpunkter på rubricerat delbetänkande från skolinformationsutredningen.

Information om skolväsendet har många intressenter. Kommuner, myndigheter och skolhuvudmän behöver information för till exempel planering, uppföljning, resursfördelning och systematiskt kvalitetsarbete. Allmänhet och media behöver ha möjlighet till insyn i skolverksamheten.

Föräldrar och elever behöver tillgång till god information, inte bara för att kunna göra väl underbyggda val av skola, utan också för att kunna utöva sin rätt till inflytande och möjlighet att delta i utvecklingen av skolväsendet.

Den ändrade tillämpningen av 24 kap. 8§ offentlighets- och sekretesslagen beträffande uppgifter om enskilda huvudmän och skolenheter som SCB i början av 2020 beslutade om innebar att kvaliteten på informationen riskerade att försämras. Riksdagen har sedan beslutat om tillfälligt sekretessbrytande bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen som syftar till att säkerställa tillgången till skolinformation. Bestämmelsen upphör dock att gälla den 1 juli 2026.

Utredningen har i tilläggsdirektiv uppdragits att utreda och föreslå hur en insynsprincip kan utformas, dels för fristående skolor, förskolor och fritidshem, dels för sådan verksamhet hos enskilda utbildningsanordnare som avser kommunal vuxenutbildning på entreprenad. Detta uppdrag ska redovisas senast den 29 mars 2024.

 

Yttrande

Föräldraalliansen Sverige utgångspunkt är att varje barn ska ha lika tillgång till utbildning av god kvalitet, att alla skolor ska verka under lika förutsättningar och att staten, så snart som möjligt, ska ta över ansvaret för skolan.

Informationsinsamling

Förbundet menar att alla som bedriver skolverksamhet ska ha en skyldighet att lämna samma statistikuppgifter. Det innebär att uppgifter om bland annat elever, personal, betyg och ekonomi ska lyda under offentlighetsprincipen och inte betraktas som fristående aktörers affärshemligheter.

Föräldraalliansen Sverige anser inte att utredningen lyckats visa på fördelarna eller nyttan med att Skolverket tar över ansvaret för informationsförsörjningen. Det är snarare så att vi känner en viss oro för att övertagandet kan innebära risk för kvalitetsförsämringar, åtminstone under en övergångsperiod.

 

Informationsspridning

Förbundets medlemmar, föräldrar, har behov av information av god kvalitet om skolväsendet.
Inte bara för att kunna genomföra upplysta val av skola och förskola utan också för att kunna genomföra vår rätt till insyn och samverkan. Detsamma gäller för eleverna.

Korrekt information är också nödvändigt för föräldrar och föräldrasammanslutningar som vill medverka till utvecklingen av skolväsendet.

Kommunerna har den primära informationsskyldigheten och ska informera föräldrar och elever om utbildningsväsendet. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar, lättförståelig och lättillgänglig. Sveriges 290 kommuner har dock mycket varierande ambition och kapacitet.

Myndigheterna på skolområdet vänder sig i första hand till professionen. Vi hade därför gärna sett att utredningen hade lämnat förslag på hur tillgången till information om skolväsendet skulle kunna bli mer likvärdigt tillgänglig i hela landet.

 

 

 

För Föräldraalliansen Sverige

 

Fredrik Strandberg
Ordförande

 

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng