Välj en sida

Till
Regeringskansliet
Utbildningsdepartementet

Ert diarienummer: U2024/00726

 

Yttrande över remiss avseende

Skolsäkerhetsutredningens delbetänkande (SOU 2024:17)

Inledning

En av Föräldraalliansen Sveriges uppgifter är att vara röstbärare för föräldrar med barn inom skolväsendet. Det gör vi bland annat genom att svara på remisser.

Trots att frågan om skolsäkerhet är en viktig fråga för skolväsendet, att frågan engagerar många föräldrar och att föräldrar har det yttersta ansvaret för barnets säkerhet har Utbildningsdepartementet inte inbjudit någon föräldraorganisation att lämna remissvar. Föräldraalliansen Sverige väljer därför att lämna ett spontant remissvar på detta delbetänkande.

Samverkan med hemmen

Det finns omkring två miljoner skolbarnsföräldrar i Sverige. Det vi har gemensamt är att vi vill våra barns bästa och alla önskar ett gott och tillitsfullt samarbete med skolans personal.

Det är vi föräldrar som bäst känner våra barn, deras förutsättningar och behov. Vi har också det yttersta ansvaret för att barnen får den omsorg, omvårdnad och utbildning som krävs med hänsyn till deras ålder och utveckling.

När vi lämnar våra barn till omsorg eller skola måste vi kunna lita på att förskolan och skolan gör sitt yttersta för att uppnå förskolans och skolans mål. Vi ska känna oss välkomna och mötas med respekt.

Föräldrar och staten har samma mål för barnens utveckling. Det är därför naturligt att det finns en god samverkan mellan föräldrar/vårdnadshavare och utbildningssystemets olika delar. Det gäller såväl på enhetsnivå (förskola/skola) som de olika instanser som fattar beslut kring skolan, till exempel huvudmän och staten.

Föräldraalliansen Sverige noterar att utredningen, genom tilläggsdirekt (2023:22), också fått i uppdrag att se över det förebyggande arbetet. Förbundet vill särskilt peka på vikten av att också föräldrar och vårdnadshavare involverats i arbetet med att förebygga och motverka våld, diskriminering och kränkningar inom skolväsendet. Detta kan lämpligen ske inom ramen för det systematiska kvalitetsarbetet. 

Föräldraalliansen Sverige uppmanar utredningen att i sitt fortsatta arbete föreslå åtgärder som syftar till ökad samverkan mellan skolan och hemmen för att öka säkerheten i skolan.

Förbundet uppmanar också utredningen att förtydliga skolans tillsynsansvar då barn/elever befinner sig skola/förskola.

 

Kompetens och resurser

Föräldraalliansen Sverige konstaterar att utredningen förslår ett antal åtgärder som ligger utanför det nuvarande uppdraget för skolväsendet. Vi konstaterar också att det behövs nya kunskaper och kompetenser hos personalen som ska utföra dessa uppdrag.

Förbundet anser att det måste finnas ett påtagligt stöd från huvudmännen, bra riktlinjer och stödmaterial från berörda skolmyndigheter samt tillräcklig tid för implementering. Vidare bör utredningen i sitt fortsatta arbete redovisa förslag på vilka kompetenser och förutsättningar i övrigt som krävs för att genomföra skolans nya uppdrag.

Skolhuvudmännen har olika kapacitet, kompetens och ambitionsnivå. Det är därför av stor vikt att skolorna, oaktad huvudman, har god tillgång till stöd och stödmaterial från aktuella myndigheter.

Vikten av att skolorna får resurser till sin ordinarie verksamhet

Utredningen uppmärksammar på flera ställen särskilt betydelsen av god skolanknytning och goda skolprestationer som skyddsfaktorer för normbrytande beteende och kriminalitet, normbrytande beteende som riskfaktor för ett fortsatt normbrytande beteende samt vikten av tidiga, träffsäkra och samordnade insatser för att förebygga en negativ utveckling. De poängterar att skolans roll i det brottsförebyggande arbetet är beroende av att skolan har möjlighet att utföra sitt grunduppdrag (s. 21).

 

Föräldraalliansen Sverige stöder utredningen i den bedömningen och menar att den bästa brottsförebyggande åtgärden är att skolan får adekvata resurser och förutsättningar i övrigt som krävs för att skolan ska ge varje barn möjlighet att uppnå sin fulla potential.

 

 

 

Yttrande

Brottsförebyggande arbete

Föräldraalliansen Sverige välkomnar att skolan ska arbeta brottsförebyggande. Förbundet anser att det bästa brottsförebyggande arbetet är att skolan lyckas med sitt uppdrag att ge alla elever en likvärdig utbildning av hög kvalitet. Skolframgång är den starkast skyddande faktorn för alla barn. Det är därför väsentligt att alla elever ges möjlighet att lyckas i skolan och att skolan är en trygg plats.

 

Tidiga insatser och arbete för att varje elev ska nå upp till betygskriterierna blir därför tillsammans med bland annat stödinsatser, samverkan med vårdnadshavare samt trygghet och studiero en viktig utgångspunkt för brottsförebyggande arbete i skolan.

Det är vidare viktigt att inom skolväsendet arbeta förebyggande med att stärka en värdegrund som bland annat bygger på respekt för mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar.

Ytterliga uppdrag till skolans nuvarande verksamhet kommer få svårt att prioriteras. Det är därför väsentligt att skolan i första hand får de resurser och förutsättningar i övrigt som är adekvata för kärnuppdraget.

Enligt förslaget ska varje förskole- och skolenhet ta fram en lägesbild och åtgärdsplan. Föräldraalliansen Sverige anser att en kartläggning och analys utifrån ett skolperspektiv i stället bör ingå som en del av den lägesbild kommunerna är ålagda ta fram enligt Lag 2023:196 om kommunernas ansvar för brottsförebyggande arbete.

 

Beredskap för våldssituationer

 

Föräldraalliansen Sverige delar utredningens bedömningar och stöder förslaget att skolan ska ges ett ansvar för beredskap att hantera allvarliga våldssituationer. Förbundet konstaterar att det kommer att behövas stöd, resurser och kompetensutveckling för att skolan ska kunna uppfylla detta ansvar.

 

Tillträde till verksamhetens område

Föräldraalliansen Sverige menar att nuvarande regelverk är tillräckligt tydligt och att det är efterlevandet och möjligheter till efterlevnad som brister.

Också här konstaterar förbundet att det vore önskvärt med både information, stöd och kompetensutveckling för skolpersonalen. Det vore även önskvärt med information till vårdnadshavare/föräldrar om skolans regelverk.

 

 

 

Undersökning av väskor och andra föremål

 

Av utredningens direktiv framgår att det är av yttersta vikt att respektera den enskildes integritet.  Samtidigt måste skyddet för den enskildes integritet vägas mot andra skyddsvärda intressen som att till exempel förhindra brott. Föräldraalliansen Sverige stödjer utredningens förslag att i vissa situationer kan det finnas särskilda skäl som talar för att skolväsendet bör få genomsöka till exempel en väska som någon tagit med sig till en skola, förskola eller fritidshem. Förbundet anser att det är av yttersta vikt att tillförsäkra alla elever en trygg och säker skolgång, samt all personal en trygg och säker arbetsplats.

Förslaget har till syfte att förhindra brott och begränsa risken för allvarligare ordningsstörningar i skolmiljö, och upprätthålla säkerheten i skolan. Samtidigt, menar vi inom förbundet, att förslaget är av begränsande karaktär. Detta då åtgärderna inte fullt ut är verkningsfulla. Till exempel lyfts i förslaget att undersökning av väskor skulle kunna genomföras med stickprov, vid en (1) ingång till skolan eller att undersökning av väskor aviseras om innan undersökningen genomförs. Detta menar vi inte förhindrar att ta in otillåtna föremål till exempel på kroppen, via andra inpasseringsvägar i skolan och vid andra tidpunkter. Samtidigt menar Föräldraalliansen Sverige att en fullskalig kroppsvisitation inte är rimlig och eftersträvansvärd åtgärd.

Förbundet konstaterar ännu en gång att det kommer att behövas stöd, resurser och kompetensutveckling för att skolan ska kunna uppfylla detta ansvar.

 

Misstanke om brott

Utredningen förslår att om en elev inom utbildningsväsendet för unga kan misstänkas för att ha begått ett brott i samband med verksamheten ska rektorn anmäla händelsen till Polismyndigheten om inte övervägande skäl talar emot det. Föräldraalliansen Sverige stöder det förslaget. Förbundet menar att samma regler och lagar som gäller i samhället i övrigt ska också gälla i skolan. Skolan kan inte vara en plats där man tillåter/accepterar händelser/beteenden som inte skulle tillåtas någon annanstans.

Stockholm 2024-06-13

 

Gabriella Mattsson                                                       
Ordförande

 

Svaret har beretts av
Peter Hallin, informationsansvarig
Gabriella Mattsson, ordförande

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng