Välj en sida

Till: u.remissvar@regeringskansliet.se

Ert diarienummer: U2022/02457

Yttrande över SOU 2022:34
I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning

I SOU (2022:34) I mål – vägar vidare för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning har utredningen haft i uppdrag att föreslå åtgärder för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning, antingen i gymnasieskolan eller i Komvux. Uppdraget har bestått av två huvudområden, dels användningen av sammanhållna yrkesutbildningar på introduktionsprogram, dels på övergången till Komvux och hur den ska underlättas för elever som inte når målen med sin utbildning i gymnasieskolan.

Föräldraalliansen Sverige delar i allt väsentligt utredningens beskrivningar, slutsatser och förslag med vissa tillägg och förtydliganden enligt nedan.

• Föräldraalliansen Sverige vill peka på att brister i miljö, anpassningar eller annat under grundskoletiden inte bör lösas med erbjudan om förlängd skoltid på Komvux. Ett systemfel ska inte fortsätta drabba eleven även efter att skolan bör vara avklarad. Förbundet förstår att situationen behöver lösas för de elever som redan är i slutet på gymnasiet men vi ser att detta då blir en kortsiktig lösning medan man emellertid även bör lägga resurser på att samtidigt få ordning på grundskolan och ha det som huvudfokus.

• Föräldraalliansen Sverige vill även peka på att

– Åldersgräns och andra behörighetskrav bör vara mer flexibla för antagning till Komvux i syfte att underlätta övergången från introduktionsprogram.

– Elevers rätt till elevhälsa och stödåtgärder även inom skolformen Komvux är av största vikt då elever många gånger kommer från ett tidigare studiemisslyckande.

– Att skolan arbetar med att stärka elever som är nära examen. Vi ser att det är av vikt att stärka elever att klara sin examen under den tiden som eleverna går på gymnasiet i första hand då de redan är i sin studievana och studiemotivation.

• Föräldraalliansen Sverige ser att det kan finnas en vinst att redan under årskurs 1 på gymnasiet, erbjuda elever i behov av långsammare studietakt denna möjlighet.
Vi anser även att omfattningen av antal kurser och dess innehåll i ett fjärde gymnasieår bör utredas och regleras.

Föräldraalliansen Sverige anser i stort att förändringen som bidrar till en ökad kontakt med arbetslivet samt vägledningssamtal innan avslutad gymnasieutbildning är bra.

• Förbundet vill dock påpeka att det är av största vikt att både skolmiljön och det arbetsplatsförlagda lärandet ska ske i drogfria miljöer. Det är av väsentligt av flera skäl. Det är:
1. viktigt för den enskilde eleven att inte fastna i ett drogberoende.
2. viktigt för samtliga elever och pedagoger att ingen har ett drogberoende då de påverkar varandra i gruppen.
3. viktigt eftersom många yrkesprogram leder till yrken där det blir livsfarligt om de anställda har drogproblem tex. alla typer av chaufförer (buss, lastbil, lyftkran, cykelbud, etc.) samt all verkstadsteknik som medför att den anställde har ansvar för stora och tunga maskiner. Alla yrken inom vård-skola-omsorg där anställda har hand om barn och/eller sköra människor med stort hjälpbehov t.ex. elevassistenter, vårdbiträden, undersköterskor, etc.. Alla dessa yrken kräver stor skötsamhet och ansvarstagande.

• Föräldraalliansen Sverige har förslag på hur man åstadkomma en drogfri miljö.
Vi tror att skolor behöver få större möjligheter och skyldigheter att samarbeta med föräldrar och sociala myndigheter. Därför behöver sekretessregler ändras för att ett samarbeta ska kunna komma till stånd. Även föräldrar bör involveras och erbjudas stöd och hjälp i deras föräldraroll när deras barn ertappas med droger.

• Föräldraalliansen Sverige anser att skolor ska ha rättigheten och skyldigheten att informera och samarbeta med föräldrar eller andra närstående som finns i föräldrarnas ställe (bonusföräldrar, föräldrars föräldrar eller motsvarande funktion) så långt det är möjligt när en elev i ungdomsgymnasiet eller gymnasiesärskolan ertappas med droger oavsett om eleven hunnit bli myndig eller ej. Elever som ertappas med droger, och hela elevens familj, måste få snabbare hjälp. Skolor måste också lättare kunna drogtesta och stänga av elever som använder droger. Detta behövs för att andra elever ska få studiero och lyckas med sina studier.

Förbundet ställer sig positiva till förslagen för att utveckla användningen av yrkespaket på introduktionsprogram genom att:
• Det ska införas en definition i skollagen av sammanhållna yrkesutbildningar (yrkespaket) som kan tillämpas för utbildning på introduktionsprogram. Minsta omfattning av det arbetsplatsförlagda lärandet ska föreskrivas.
• Ansvaret för de lokala programråden ska utvidgas så att samverkan mellan skola och arbetsliv även ska omfatta yrkesutbildning som anordnas på introduktionsprogram och i gymnasiesärskolan.
Föräldraalliansen Sverige ställer sig positiva till förslagen för att underlätta övergången till Komvux genom att:
• Det ska införas en skyldighet i skollagen att erbjuda elever som lämnar gymnasieskolan utan att ha nått examen och samtliga elever som lämnar gymnasiesärskolan ett avslutande vägledningssamtal. Gymnasieförordningen ska ange vilken information som eleven ska få vid ett vägledande avslutningssamtal.
• Bestämmelsen om undantag från behörighetskraven, som möjliggör att yngre elever tas emot i Komvux, ska justeras samt föras upp från förordning om vuxenutbildning till skollag.
Föräldraalliansen Sverige ställer sig positiva till förslagen för att fler unga ska nå målen med sin gymnasieutbildning genom att:
• Bestämmelserna i skollagen om tillgång till vägledning ska tydliggöras. Det ska framgå att elever ska ha tillgång till studie- och yrkesvägledning, att arbetet med studie- och yrkesvägledning ska bedrivas på individ-, grupp- och skolenhetsnivå samt ske i samverkan med lärare och övrig skolpersonal. Det ska även tydliggöras att studie- och yrkesvägledningen ska vara en del av skolans systematiska kvalitetsarbete.
• Det ska framgå av gymnasieförordningen att beslut om förlängd undervisning ska fattas inom ett åtgärdsprogram. Förlängd undervisning är en åtgärd som utgör särskilt stöd eftersom det krävs en pedagogisk bedömning och eftersom åtgärden kan vara varaktig och omfattande.

För Föräldraalliansen Sverige

Marléne Alpglöd
Ordförande

Svaret har beretts av
Ulla Niskanen, Gabriella Mattsson och Marléne Alpglöd

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng