Välj en sida

Till

Utbildningsdepartementet
u.remissvar@regeringskansliet.se
anders.edin@regeringskansliet.se

Ert Diarienummer: U2021/02365

 

Stockholm 2021-09-01

Yttrande över
Kampen om tiden – mer tid till lärande (SOU 2021:30)

 

Sammanfattning

Föräldraalliansen Sverige välkomnar utredningen ”Kampen om tiden – mer tid till undervisning” och stöder i allt väsentligt utredningens förslag och bedömningar.

Vi noterar inledningsvis att kunskapskraven är satta till ”att vara behörig till ett nationellt program på gymnasiet” i stället för ”att ha godkänt slutbetyg i samtliga ämnen”. Förbundet menar att det är en devalvering av målen för utbildningen.

Föräldraalliansen Sverige välkomnar att termen studietid införs.

Förbundet vill också peka på andra möjligheten att utöver utredningens förslag öka utbildningstiden i grundskolan.

Föräldraalliansen Sverige menar att det är väsentligt att det tillföras de resurser och förutsättningar i övrigt som behövs för att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter

 

Studeietid – läxor
Förbundet välkomnar utredningens förslag att inte använda ordet läxhjälp. Ordet läxhjälp har olika innebörd för olika individer. Det stöd i studier som många frivilligorganisationer bidragit med har felaktigt kommit att benämnas läxhjälp. Trots att det vanligtvis inte är hjälp med en läxa.

Föräldraalliansen Sverige anser att läxor inte ska förekomma i grundskolan. Detta eftersom eleverna har så olika möjlighet till stöd i hemmen.

Införandet av begreppet studietid kommer att kräva informationsinsatser riktade inte bara mot utbildningssystemet, elever och vårdnadshavare utan också mot t.ex. journalister, skoldebattörer och samhället i övrigt. Vi kommer att behöva skilja på t.ex. läxor, läxhjälp, hemuppgifter, studietid, särskilt stöd, annat stöd i studierna etc.

 

Utbildningstid
Utöver de förslag som finns i utredningen finns fler möjligheter att utöka undervisningstiden i grundskolan. Enligt 3 kap 2 § Skolförordningen ska läsåret ska ha minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar. Utöver skol- och lovdagarna får det inom läsåret läggas ut högst fem studiedagar för personalen. Detta innebär att det inte finns några hinder för huvudmannen att lägga ut t.ex. 194 skoldagar, dvs lika många skoldagar som lärarnas tjänstgöringstid.

Genom våra medlemskontakter får vi också vittnesmål om att det kan finnas betydande effektivitetsvinster att göra i många skolenheter.

Resurser
Sveriges grundskoleelevers resultat har under lång tid försämrats och ligger inte på en acceptabel nivå. En gedigen utbildning skapar de bästa förutsättningarna för varje elevs möjlighet att nå framgång i livet och inte hamna i utanförskap. Det är också av stort samhällsintresse att varje elev når så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. FN:s barnkonvention stadgar att varje land till det yttersta av sin förmåga ska säkerställa barnets utveckling.

Föräldraalliansen Sverige menar att det är väsentligt att det tillföras de resurser och förutsättningar i övrigt som behövs för att varje verksamhet skall ges reella möjligheter att följa sina styrdokument och FN:s konvention om barnets rättigheter.

Övriga åtgärder
Föräldraalliansen Sverige menar att mer tid är en framgångsfaktor för att uppnå utbildningsmålen.
Andra framgångsfaktorer som förbundet vill framhålla är:

  • Formativ bedömning
  • IUP-Individuella utvecklingsplaner för alla elever (som ägs av eleven = sekretess-skydd)
  • Systematiskt kvalitetsarbete
  • Samverkan med vårdnadshavare
  • Ett större statligt ansvar för grundskolan

 

Föräldraalliansen Sverige ställningstaganden till utredningens förslag och bedömningar

5.5 Målgruppen för stödinsatserna ska inte utvidgas
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget och delar utredningens bedömning.

6.7.1 En skyldighet för huvudmän att erbjuda studietid för elever i grundskolans årskurs 4–9
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget.

Förbundet välkomnar förslaget att uttrycket studietid ska definieras i skollagen. Förbundet önskar också att sådan hjälp med studier som sker av annan än skolenheten (frivilligorganisationer t.ex.) också ska benämnas studietid eller på annat sätt frigöras från ordet läxa. För närvarande råder en språklig förvirring kring uttrycken läxor och läxhjälp.

6.7.2 Studietidens bemanning
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget.

Förbundet menar att det är väsentligt att de som leder studietiden ska ha kompetens för detta. Vi menar också att det kan vara berikande att också andra än elevens vanliga lärare kan deltar. Detta för att kunna ge olika infallsvinklar och öka mångfalden för elever som har ”kört fast”.

Föräldraalliansen Sverige vill också peka på nyttan av att studiestödsgrupperna blir små och att personaltätheten blir hög.

6.7.3 Studietidens innehåll
Föräldraalliansen Sverige delar utredningens bedömning.

Förbundet menar också att det, inom studietiden, ska beredas utrymme för problemlösning och samtal som inte nödvändigtvis är ämnesorienterat. Det kan gälla tillexempel allmän studiemotivation, mobbning eller kränkningar.

6.7.4 Behov saknas för att reglera om läxors användning på skolor

Föräldraalliansen Sverige delar inte utredningens bedömning.

Föräldraalliansen Sverige anser att läxor i hemmet inte alls bör förekomma.  Detta med tanke på hur stor skillnad det är för varje elev gällande möjlighet till läxhjälp av en vuxen i hemmet. Idag kan stora prov hänga på läxor som ska göras av eleven utanför skoltid. Detta är inte förenligt med en kompensatorisk och likvärdig utbildning.

Förbundet menar att de olika begreppen (studietid, hemuppgifter, läxor och läxhjälp) behöver definieras och skiljas från varandra. Här behövs betydande informationsinsatser riktade till vårdnadshavare, men också till samhället i övrigt.

6.7.5 Bibehållet statsbidrag för grundsärskola, sameskola och specialskola samt frivilliga organisationer
Föräldraalliansen Sverige delar utredningens bedömning.

Förbundet förutsätter att bidragen kommer att viktas efter socioekonomiska förutsättningar.

7.8.1 Huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola bör inte utvidgas till elever i andra årskurser i grundskolan eller gymnasieskolans introduktionsprogram
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget.

7.8.2 Förslag om huvudmannens skyldighet att erbjuda lovskola på lov under läsåret
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget.

Förbundet vill här särskilt peka på nyttan av att stöd sätts in så tidigt som möjligt.

8.6 Frivillig lovskola och förstärkning av det motivationshöjande arbetet är att föredra framför obligatoriskt deltagande
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget och delar utredningens bedömning.

Förbundet menar att en ökad samverkan mellan skola och hem är motivhöjande faktor. Föräldraalliansen Sverige vill också trycka på vikten av information riktad mot vårdnadshavare om rättigheter, skyldigheter och möjlighet till andra stöd än lovskola.

Förbundet menar att det behövs en palett av olika avsändare och informationskanaler för att nå vårdnadshavare med viktig information

8.7.1 En möjlig utformning av obligatorisk lovskola för elever
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget.

8.7.2 Hemkommunen beslutar om förlängd skolplikt genom obligatoriskt deltagande i lovskola
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget.

9.11 Förutsättningar saknas för att föreslå en förlängd skolplikt för nyanlända
Föräldraalliansen Sverige delar utredningens bedömning.

10.7 Hur en språkstärkande sommarskola skulle kunna anordnas
Föräldraalliansen Sverige delar utredningens bedömning.

11.6.1 Utredningens bedömning om betygsinrapportering
Föräldraalliansen Sverige delar utredningens bedömning.

 

För Föräldraalliansen Sverige

Marléne Gottfridsson
Ordförande

Svaret har beretts av Peter Hallin, Björn Normark & Marléne Gottfridsson.

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

 

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng