Välj en sida

Till

Utbildningsdepartementet

103 33 STOCKHOLM

 

 u.registrator@regeringskansliet.se

Yttrande över remiss SOU 2017:51 Utbildning, undervisning och ledning – reformvård till stöd för en bättre skola.

Inledning

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldrasammanslutningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa.

Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa.

Vår uppfattning är att en god samverkan mellan föräldrar och utbildningsväsendet skapar de bästa förutsättningarna för barns utveckling, hälsa och lärande.

Det är väl känt att den arbetsstruktur som bäst främjar stabil och kvalitativ utveckling av verksamheter är samverkan mellan de olika aktörerna i verksamheten. I remissen förekommer över huvud taget inte de allra största aktörerna i svensk skola – eleverna och deras föräldrar/vårdnadshavare. Föräldraalliansen Sverige finner detta djupt otillfredsställande.

I våra grannländer är elevers och föräldrars/vårdnadshavares delaktighet i skolans arbete betydligt starkare än i Sverige. Deras roll och inflytande i skolan är i Sverige ytterst oklar. Det medför mycket oro och stora problem i skolans arbete med konflikter mellan professionell personal, elever och föräldrar. Det avspeglas mycket tydligt i all aktuell skoldebatt, på alla nivåer.

Regeringen bör därför initiera att skolans styrdokument klargör gränsdragningar för elev- och föräldrainflytande och lärarprofession.

 

Yttrande

I centrala utgångspunkter i direktiven för utredningen nämns främst att utreda ”Sviktande kapacitet och ansvarstagande hos många skolhuvudmän”. Men utredningen saknar i väsentlig grad anvisningar och förslag om hur huvudmäns ansvarstagande skall förbättras.

I detaljer stödjer Föräldraalliansen Sverige utredningens förslag med följande avvikande uppfattningar:

Kap 4.

4.1 Behörighet efter 8 år i tjänst mm
Då det är brist på behöriga lärare finner Föräldraalliansen Sverige det orealistiskt att det krävs så länge som 8 år. T.ex. En legitimerad vårdlärare som undervisar utan behörighet i Psykologi 1, 50 gymnasiepoäng, behöver göra detta i 8 år för att få behörigheten. Alternativt läsa 90 hp i Psykologi för att få behörigheten för Psykologi 1, 50 gymnasiepoäng. Vi finner det orimligt att det ställs så höga krav för att kunna få behörigheten för specifikt ämne, här skapar man hinder istället för möjligheter.

 

4.5 Yrkeslärare
Föräldraalliansen Sverige förespråkar behöriga och legitimerade lärare men har en farhåga för att mista ämneskunniga men obehöriga lärare. Då det är lärarbrist redan nu har vi en oro för att detta skulle kunna skapa hinder, speciellt i de praktiska utbildningarna. Antalet legitimerade yrkeslärare är okänt i Skolverkets statistik (9.2.2) varför det är troligt att antalet verksamma yrkeslärare som vill satsa på egenfinansierade studier för 90 hp för lärarlegitimation är synnerligen osäkert.

 

4.6 Avgift för ansökan om legitimation
Kravet på legitimation för yrkeslärare handlar om lokala avtalskrav, ett krav på skolorna. Därmed menar Föräldraalliansen Sverige att det bör vara arbetsgivaren/skolan som ska bekosta avgiften för ansökan om legitimation. Skulle skolan bekosta detta för lärare tror vi att fler skulle ansöka om legitimation samt komplettera med fler behörigheter i sin legitimation. Som det ser ut idag vill läraren avvakta ansökan om legitimation tills läraren har alla önskade behörigheter så det enbart blir en kostnad.

 

Kap 5.

5.2 Behörighetsläget
Det råder fortfarande brist på speciallärare och Föräldraalliansen Sverige bedömer att tiden för lärarlyftets satsning bör förlängas ytterligare. Delbetänkandet lyfter fram risken med att de som förväntas examineras med stor sannolikhet till stor del utgörs av de som redan idag är verksamma.

Kap 9

9.4 Undantag från krav på legitimation för yrkeslärare
Föräldraalliansen Sverige stödjer förslaget om att på sikt alla lärare, även yrkeslärare ska vara legitimerade men vill också uttrycka vår oro för att skarpa krav på behörighet och legitimation kan förvärra den svåra lärarbrist som råder redan i dag.

.

Kap 11

11.7 Om introduktionsperioden.
Här konstaterar utredningen (sid 278) att ”Rektorerna och förskolecheferna fick dra det praktiska lasset och endast hälften av huvudmännen följde upp hur arbetet genomfördes.” Men i utredningens förslag skriver man ändå —”Av skollagen ska också framgå att huvudmannen ska sträva efter att läraren eller förskolläraren får genomföra—”  Föräldraalliansen Sverige önskar att Skollagen Kap 2,§22a skall skrivas: —”Huvudmannen ska tillse att läraren eller förskolläraren får genomföra introduktionsperioden”—

 

Kap 12

12.1.4 Benämningen av förskolechef som rektor, med åtföljande krav på kompetenshöjningar.
Föräldraalliansen Sverige delar utredningens förslag, men håller inte med om att förskolechefer/rektorer på ”små” enheter ska ha dispens från utbildningskravet. Ur ett barnperspektiv har det ingen betydelse om förskolan är liten eller stor, det kan vara avgörande för barnet och vårdnadshavare att ledningen har rätt kompetens och fattar för barn och vårdnadshavare korrekta beslut.

 

Stockholm 2017-10-25
För Föräldraalliansen Sverige

 

Gabriella Mattsson, ledamot och pressansvarig
Claes Jenninger,ledamot

Steven Lowenrud, ordförande

 

Föräldraalliansen Sverige är en nationell intresseorganisation för föräldrar och föräldraföreningar och utgör ett samarbetsorgan för dessa. Förbundets övergripande ändamål är att ur ett föräldraperspektiv verka för en utveckling av samhället som främjar varje barns allsidiga utveckling, lärande och hälsa. Förbundet är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet.

Genom att fortsätta använda denna webbplats godkänner du användandet av kakor. Mer information

Dina kakinställningar för denna webbplats är satt till "tillåt kakor" för att ge dig den bästa upplevelsen. Om du fortsätter använda webbplatsen utan att ändra dina inställningar för kakor eller om du klickar "Acceptera" nedan så samtycker du till detta.

Stäng